S. Dimitriadis and associates EE, Nc Arbor Timber products

S. Dimitriadis and associates EE, Nc Arbor Timber products

Sawn and further processed timber agent

+30 210 800 2145

87 Tatoiou str. Kiffissia
14564
Attiki, Greece

Product areas

Sawn and further processed timber

Market areas