Skogscertifiering

Certifiering främjar virkesförsäljningen

Med skogscertifiering kan du säkerställa ett hållbart skogsbruk samtidigt som du själv förbinder dig att uppfylla certifieringskriterierna. Skogscertifiering är ett kvitto på hållbar skogsvård.

Hållbar skogsvård handlar om att finna en balans mellan naturvärden och virkesproduktion – att bevara skogsnaturens mångfald samt skogarnas kultur- och rekreationsvärden samtidigt som man bedriver ett hållbart skogsbruk.

Ett skogscertifikat visar att din skog sköts med respekt för skogsnaturen, att virkesproduktionen är hållbar, att värdefulla naturområden bevaras och att du skyddar skogsbestånd nära vattendrag.

För konsumenter anger skogscertifikatet att virket kommer från hållbart skogsbruk, vilket kan påverka deras inköpsbeslut. I vissa fall kan certifiering vara ett krav för att få sälja produkten. Certifiering säkerställer god efterfrågan på ditt virke och främjar marknadsföringen av finländska träprodukter.

Ett av våra mål på Koskisen är att vara en föregångare i att införa internationella miljöstandarder och att leva upp till principerna för hållbar utveckling. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt för att garantera dess hållbarhet och skogarnas fortbestånd. Koskisen har varit en pionjär för miljöhänsyn inom den finska skogsindustrin och fått erkännande för sina insatser på detta område.

I Finland finns två alternativ för skogscertifiering: PEFC och FSC. Merparten av de privata skogarna i Finland är PEFC-certifierade.

Du kan nu gå med i PEFC-skogscertifieringen avgiftsfritt via Koskisen i samband med  virkesinköp.

Vi har etablerat en egen PEFC-gruppcertifiering för våra virkessäljarkunder. PEFC-skogscertifieringen är gratis för skogsägare i samband med virkesaffärer och träder i kraft så snart säljaren undertecknat en anslutningsanmälan. Ingen ny anmälan behövs om kriterierna förändras.

För att gå med i PEFC-certifieringen gratis, kontakta vår inköpschef i din region. Våra inköpschefer berättar gärna mer om PEFC-certifieringen. Du hittar kriterierna för PEFC-certifiering här.