Gallring

Gallring främjar skogens tillväxt och säkerställer en god avkastning

Gallring ger stockvirke

Gallring utförs vanligen 10–25 år efter förstagallringen, då skogen är ungefär 40–50 år gammal. Redan då ger avverkningen stockvirke. För gran- och björkskogar räcker det med två gallringar före skogen förnyas. Tallskogar kan däremot gallras upp till tre gångar. Gallringsbehovet bedöms alltid utifrån skogens skick och trädens täthet. Valet av gallringstidpunkt beror på vilka skogsvårdsåtgärder som tidigare vidtagits och skogsägarens önskemål.

Gallringen kan utföras som låggallring eller höggallring beroende på skogens skick och när skogsägaren vill börja få virkesintäkter.

Vid låggallring avverkar man träd i de lägsta kronskikten. Träd av lägre kvalitet och klenare träd gallras bort för att ge mer högklassiga träd utrymme att växa fram till förnyelseavverkningen. Låggallring lämpar sig i regel för alla typer av skogar oavsett trädslag, plats eller ålder.

Vid höggallring är syftet att avverka de grövsta och mest värdefulla träden, vilket ger skogsägaren mer virkesintäkter redan vid gallringen. De klenare träden lämnas kvar för att utvecklas och får mer utrymme att växa då de grövre stammarna omkring dem avverkas. Höggallring görs i äldre granbestånd eller odlade björkbestånd före förnyelseavverkning, eller på bördig mark med övergrova träd.

Vanligen behöver förröjning genomföras i skogen före gallringen. Begär ett gratis skogsbesök av vår inköpschef så bedömer vi gallringsbehovet i din skog och ger dig råd om rätt gallringsform.