Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Yhtiön hallitus on vahvistanut Koskisessa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että yhtiön tavoitteet liittyen esimerkiksi Koskisen strategiaan, toimintaan, käytäntöihin ja erityisesti taloudelliseen raportointiin toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteilla myös varmistetaan osaltaan lakien ja määräysten noudattaminen yhtiössä. Yhtiön hallitus on myös määritellyt riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta.