Kestävä puunhankinta

Koskisen käyttämä pääraaka-aine on puu, jota hankitaan vastuullisesti ja kestävää metsätaloutta edistävällä tavalla. Koskisen käyttämä puu on valtaosin sertifioitua ja se hankitaan pääosin suomalaisilta yksityisiltä metsänomistajilta.

Kestävä puunhankinta on Koskiselle ensisijaisen tärkeää. Vastuullinen, metsäluonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaa edistävä puunhankinta tänään mahdollistaa metsän uudistumisen ja varmistaa, että puuta riittää raaka-aineeksi myös tuleville sukupolville.

Puunhankinnassa noudetaan PEFC- tai FSC-alkuperäketjun sertifikaattien asettamia vaatimuksia. Näin varmistetaan, että puu korjataan vastuullisesti ja hakkuut suoritetaan lainsäädännön ja sertifiointivaatimusten mukaisesti.

Koskisen käyttää lisäksi kaikessa hankinnassa puun jäljittämisen mahdollistavaa alkuperäketjujärjestelmää varmistaakseen, että puumateriaali hankitaan laillisesti ja eettisesti luotettavista ja tunnistetuista lähteistä. Kaiken raaka-aineen alkuperä tarkistetaan aina niin, että suojeltujen alueiden metsät turvataan eikä puuta hankita kiistanalaisista lähteistä.

Kestävän metsänhoidon ohjeistukset

Luontokato on vakava uhka ihmiselle ja ympäristölle. Siksi Koskisen varmistaa luonnon monimuotoisuuden suojelemisen hakkuu- ja metsänhoito-ohjeistuksissaan. Korkealaatuisen suomalaisen puun saatavuus perustuu pitkäjänteiseen ja kestävään metsänhoitoon. Koskisen ja metsän elinvoima on yhtä, sillä kaikki Koskisen liiketoiminta alkaa metsäluonnosta.

Koskisen käyttämät metsänhoidon suositukset perustuvat metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Metsänhoidon kattaviin kestävyysohjeistuksiin. Metsäalan toimijat ovat yhdessä laatineet kattavan ohjeistuksen taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästä metsänhoidosta.

Kestävän metsänhoidon käytännön ohjeistukset ja linjaukset sisältävät muun muassa sekametsien suosiminen yksilajisten metsien sijaan, säästöpuut ja tekopökkelöiden teon, soiden ja vesistöjen reuna- alueiden suojaamisen sekä riistatiheikköjen, lahopuun ja matalatuottoisten alueiden säästämisen. Koskisen metsänhoitopalvelun kautta istutetaan vuosittain noin miljoona puuntainta tukemaan uuden metsän kasvua.

Koskisen suojamekanismit ovat kattavat, ne perustuvat kansainvälisiin metsäsertifiointeihin (PEFC, FSC). Puuta ei hankinta kiistanalaisista lähteistä, joiksi lasketaan muun muassa seuraavat:

  • Laittomat hakkuut
  • Hakkuut, jotka ovat rikkoneet alkuperäiskansojen oikeuksia tai muita ihmisihmisoikeuksia
  • Metsät, joissa on uhattu tai tuhottu tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja
  • Metsät, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaasimetsiksi
  • Metsät, missä on käytetty geenimanipuloituja puita

Vuonna 2023 sertifioidun raakapuun osuus oli
84,5 %