Johtaminen ja raportointi

Vastuullinen johtaminen tarkoittaa Koskisella arvojen mukaista johtamista. Koskisen arvot juontavat juurensa pitkä historiasta, asenteesta työhön sekä tavasta toimia kaikkien sidosryhmien suuntaan. Haluamme olla luotettava, kotimainen ja kasvollinen kumppani.

Koskisen toiminta perustuu kestävään metsätalouteen ja osaavaan puunhankintaan, puun jalostamiseen biotalouden tuotteiksi ja vihreään rakentamiseen sekä lisäarvon luomiseen asiakkaille ja muille sidosryhmille. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja asiakkaan kokema laatu, sekä toimiminen tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Toimintaa ohjaa pitkäjänteinen ajattelu sekä standardoidut johtamisjärjestelmät: ISO 9001 laatustandardi, ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusstandardi ja ISO 14001 – ympäristöstandardi. Lisäksi Koskisen noudattaa ISO 26000 -vastuullisuusstandardin linjauksia.

Raportointi

Koskisen Oyj raportoi vastuullisuustyöstään vuosikertomuksessa.

Vastuullisuusteemat

Koskisella vastuullisuus on integroitu strategiaan ja operatiiviseen toimintaan. Vastuullisuuden avainteemat kuvaavat kokonaisvaltaista lähestymistä kestävään liiketoimintaan.

  • Toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten kokonaiskestävyys
  • Kestävät metsänhoitokäytännöt ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen
  • Arvoketju synergisten ja kestävien materiaalivirtojen ympärillä
  • Arvokkaan puuraaka-aineen käyttäminen puuviisaasti Korkealaatuiset ja pitkäikäiset puutuotteet sitomaan hiiltä
  • Mielekäs ja merkityksellinen työ, hyvä johtamiskulttuuri ja turvallinen työympäristö. Vastuulliset käytännöt läpi toimitusketjun

Vastuullisuuden johtaminen perustuu olennaisiin kestävyysaiheisiin, jotka ovat 1) luonnonvarojen viisas käyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistämien, 2) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja tulevaisuuteen sopeutuminen, 3) investoinnit kestäviin biokiertotalouden ratkaisuihin sekä 4) työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

Koskisen liiketoiminta perustuu metsiin, ja siksi toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten kokonaiskestävyys on liiketoiminnan ja strategian ytimessä. Koko arvoketju puun korjuusta lopputuotteisiin on suunniteltu synergisten ja kestävien materiaalivirtojen ympärille.

Keskittymällä pitkäjänteisesti kestäviin metsänhoitokäytäntöihin ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen Koskisen pyrkii varmistamaan korkealaatuisen sertifioidun suomalaisen puun saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Koskisen käyttää hankkimansa arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti viimeistä purua myöten, puuviisaasti. Se valmistaa korkealaatuisia ja pitkäikäisiä puutuotteita, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Puun arvo ekologisena materiaalina ymmärretään yhä paremmin ja myös siksi sen suosio on kasvussa useissa eri loppukäyttökohteissa. Puupohjaisilla materiaaleilla esimerkiksi rakennusmateriaalina on selvästi pienemmät hiilidioksidipäästöt tuotettua rakennuspuutonnia kohden uusiutumattomiin materiaaleihin verrattuna.

Koskisen edistää mielekästä ja merkityksellistä työtä, kehittymisen mahdollisuuksia, hyvää johtamiskulttuuria ja turvallista työympäristöä. Koskisen toimii vastuullisesti läpi toimitusketjun.

Sidosryhmät  

Koskisen tavoitteena on huomioida sidosryhmien odotukset sekä oman toimintamme vaikutukset sidosryhmiimme mahdollisimman hyvin. Sidosryhmien kuunteleminen ja huomioiminen päätöksenteossa on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa.

Tavoitteena on tuottaa sidosryhmille lisäarvoa kestävällä tavalla arvoketjun kaikissa vaiheissa ympäristö-, sosiaaliset- ja talousnäkökohdat huomioiden.

Lähtökohta sidosryhmädialogille on arvoketjun kannalta merkittävimpien sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen, unohtamatta kuitenkaan konsernin kaikkien sidosryhmien arvoa.