Markkinat ja megatrendit

Jatkuva kaupungistuminen, yhteiskuntien, yritysten ja yksilöiden kestävyystarpeet sekä rakentamisen vihreä siirtymä vaikuttavat Koskisen tuotteiden kysyntään laaja-alaisesti.

Kaupungistumisen jatkuessa uudet ja korjattavat rakennukset toteutetaan lisääntyvässä määrin siten, että niiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Vähähiiliset ja hiilinegatiiviset rakennusmateriaalit ovat avainasemassa tämän kehityksen ytimessä. Ilmastovaikutusten lisäksi rakennusmateriaalien vastuullisuutta arvioidaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja toimitusketjun sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Rakentamisen markkinoiden kasvu tukee erityisesti puutuotteiden kysynnän kasvua, koska puuta voidaan käyttää korvaamaan muita, ympäristöä ja ilmastoa kuormittavia rakennusmateriaaleja. Puu on alkuperäinen, luonnon oma vastaus kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen.

Puun arvostus kestävänä raaka-aineena kasvaa

Ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttamien haittojen sekä ääri-ilmiöiden edetessä yksilöt, yritykset ja yhteiskunnat joutuvat muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan.

Yhä useammat liiketoimintamallit ja teknologiset innovaatiot eri sektoreilla perustuvat ympäristöystävällisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja resurssien kiertävyyteen maailmassa. Oman toiminnan kestävyyden arviointi arkipäiväistyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla, mikä osaltaan ohjaa valintoja kestävämpään suuntaan. Puu on kestävä, kiertotalouden mukainen luonnollinen raaka-aine, joka pystyy vastaamaan muuttuviin tarpeisiin kaikilla tasoilla.

Koskiseen vaikuttavat erityisesti puun käytön lisääntyminen kaikessa rakentamisessa ja sisustamisessa, logistiikka- ja pakkaustarvikkeissa, huonekaluissa sekä jakelu- ja kuljetusajoneuvojen varustelussa. Lisäksi Koskisen toimittaa raakapuuta edelleen muulle puuta käyttävälle teollisuudelle jatkojalostettavaksi sekä energiatuotantoon.

Vihreä sääntely ja ohjaus vahvistuu

Uudistuva sääntely ja ohjaustoimet rakentamisessa, yhdyskuntasuunnittelussa sekä rahoitusmarkkinoilla ohjaavat siirtymistä kestävään kiertotalouteen. Tämä johtaa Koskisen kansainvälisillä kohdemarkkinoilla puutuotteiden kysynnän kasvuun.

Esimerkiksi Suomessa tavoitellaan puun käytön kasvattamista julkisessa rakentamisessa. Euroopassa Ranska on linjannut, että julkiset rakennukset on rakennettava vähintään 50-prosenttisesti puutavarasta tai muista kestävistä materiaaleista. Saksan ”Charter for wood 2.0” ‑ohjelmalla ilmastonmuutosta hillitään edistämällä puun käyttöä ja kestävää metsätaloutta.

Kaupan logistiikassa viimeiset mailit korostuvat

Verkkokaupan ja sen toimitusmäärien voimakas kasvu lisää kevyiden hyötyajoneuvojen, kuten perävaunujen, kuorma‑autojen ja pakettiautojen, kysyntää. Kysynnän odotetaan kasvavan edelleen vanhempien kevyiden hyötyajoneuvojen sähköistymisen myötä.

Kevyiden hyötyajoneuvojen kysynnän kasvaessa myös Koskisen tuottamien puulevyjen kysynnän arvioidaan kasvavan. Vaneria käytetään kevyiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuissa, kuten lattioissa, vuorauksissa ja hyllyissä, jotta saadaan kestävä, mukava ja suhteellisen kevyt materiaali. Koskisen Kore‑liiketoiminnan tarjonta kattaa kevyiden hyötyajoneuvojen kaikki levytarpeet.

Puutuotemarkkinat

Koskisen toimii kotimaisilla ja kansainvälisillä puutuotemarkkinoilla ensisijaisesti havusahatavaran, koivuvanerin ja lastulevyn markkinoilla.

Havusahatavara

Globaalin noin 155 miljardin euron arvoisesta havusahatavaramarkkinasta noin viidennes on arvion mukaan Koskisen tavoitettavissa. Havusahatavaraa käytetään Euroopan markkinoilla erityisesti rakentamiseen, pakkaamiseen, rakennuspuusepänteollisuuteen ja huonekaluihin. Havusahatavaran maailmanlaajuisen kysynnän kohti vuotta 2030 odotetaan kasvavan keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa.

Koivuvaneri

Globaalista noin 3,1 miljardin euron koivuvanerimarkkinasta suurin osa keskittyy Eurooppaan ja siksi siitä noin 2/3 arvioidaan olevan Koskisen tavoitettavissa.

Euroopassa koivuvaneri on perinteinen levyvaihtoehto. Sen kysyntä on kasvanut vakaasti Euroopan lisäksi myös globaalisti kuljetus- ja rakennussektorien voimakkaan kasvun johdosta. Euroopan markkinoilla on esiintynyt viime aikoina tarjontavajetta tuontikiellon vuoksi Venäjältä, joka oli aikaisemmin suurin koivuvanerin viejä Eurooppaan.

Lastulevy

Lastulevymarkkina muodostuu laajasta valikoimasta tuotteita, joita käytetään huonekaluissa, sisustuksessa ja rakentamisessa. Kysynnän odotetaan Euroopassa kasvavan vuotta 2030 kohti noin 2 prosenttia vuodessa pääasiassa huonekalutuotannon ja rakennusteollisuuden lisääntyneen kysynnän vuoksi. Lastulevyn päämarkkina on Suomessa.

Koskisen kilpailijat

Koskisen kilpailee globaaleilla sahatavaramarkkinoilla hyvin erilaisten kilpailijoiden kanssa. Niihin kuuluvat esimerkiksi suuret globaalit puualan yhtiöt sekä keskisuuret ja pienet paikalliset yritykset.

Koivuvanerimarkkinasegmentillä Koskisen on yksi suurimmista toimijoista markkinoilla. Lisäksi Venäjä on perinteisesti ollut suuri koivuvanerin viejä Eurooppaan, mutta pakotteista johtuen vienti on pitkälti tyrehtynyt.

Lastulevymarkkinasegmentillä Koskisen kohtaa kilpailua ainoastaan Suomen ulkopuolelta, koska se on ainoa kotimainen lastulevyn valmistaja, joka tuotti noin 47 prosenttia kotimaisesta kysynnästä vuonna 2021.

Hyötyajoneuvojen vanerilevyratkaisuja ja -sisustuksia tarjoavan Koskisen Kore-brändin pääkilpailijat ovat suhteellisen pieniä keski- ja itäeurooppalaisia yhtiöitä ajoneuvoratkaisuteollisuudessa.