Työturvallisuus ja hyvinvointi

Koskisen tavoitteena on tapaturmaton arki. Huomiota kiinnitetään erityisesti raskaiden työvaiheiden ergonomiaan sekä suojavarusteiden käyttöön. Työkykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti kattavilla työterveyshuollon palveluilla, varhaisella välittämisellä sekä henkisen ja fyysisen työkyvyn tukemisen kautta.

Koskisella pyritään tunnistamaan ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, tuotteisiin ja niiden käyttöön sekä yrityksen omaisuuteen liittyvät riskit ennakolta ja välttämään niitä.

Turvallisuutta johdetaan aktiivisesti, ja keskeisenä tunnuslukuna seurataan LTA1-tapaturmataajuutta, jolle asetetaan vuosittaiset tavoitteet. Pysyvänä päämääränä on nolla tapaturmaa. Koulutus- ja havainnointitoiminta on aktiivista. Työturvallisuuden johtamisjärjestelmällä on ISO 45001 -sertifiointi.

Tapaturmataajuus on koko henkilöstön palkitsemisessa käytetty mittari. Jokainen on tervetullut mukaan turvallisuuden yhteiseen kehittämiseen, ja esimerkiksi turvallisuusaloitteita tehdään ja viedään käytäntöön paljon. Parhaat työturvallisuusaloitteet palkitaan. Osana turvallisuuden kehitystyötä ja työturvallisuusjohtamista hyödynnetään erilaisia työkaluja ja mittareita, joiden toteutumaa arvioidaan kuukausittain.

Koskisen käytössä olevat työkalut kattavat laajasti toiminnan eri osa-alueet:

• Turvallisuusohjeet
• Riskien hallinta
• Tapaturmatutkinta
• Turvallisuushavainto
• Johdon turvallisuuskierros
• Siisteys ja järjestys
• Turvallisuuteen liittyvä viestintä
• Turvallisuuskoulutus
• Työterveys ja -hyvinvointi
• Turvallisuuspalkitseminen
• ELMERI-kierros

Koskisella työkykyjohtamisen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, vahvistaa henkilöstön veto- ja pitovoimaa, tukea henkilöstöä pääsemään eläkkeelle elämänsä kunnossa, pienentää TyEL-maksuluokkaa sekä lisätä tuottavuutta. Henkilöstölle on tarjolla lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, joka sisältää myös sairaanhoitoa ja työterveyslääkärin lähetteellä sovittuja tutkimuksia.

Fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi on tarjolla myös mielenterveyteen liittyviä matalan kynnyksen palveluja.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin Koskisen konkarit -pilottiprojekti. Pilottiprojektin tavoitteena oli tukea yli 50-vuotiaiden työntekijöiden jaksamista, varmistaa työuran jatkuminen sekä lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia työuran aikana ja sen jälkeen.

Vuonna 2023 Koskisella tehtiin 78 (2022: 109) turvallisuusaloitetta.
Turvallisuushavaintoja tehtiin 5 238 (4 1926).

Työhyvinvointi kuuluu jokaiseen päivään

Työhyvinvointi on kiistaton osa elämänlaatua, ja tästä myös Koskisella kannetaan vastuuta. Henkilöstön työhyvinvointia johdetaan kokonaisuutena, ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti työyhteisökyselyllä sekä esihenkilötyössä.  Koskisen vahvuutena korostuu esihenkilöiden lähestyttävyys sekä luottamus työtekijöitä kohtaan. Henkilöstö myös tietää hyvin oman työnsä odotukset ja kokee pystyvänsä vastaamaan työn vaatimuksiin, mikä antaa edellytykset työssä onnistumiseen.

Kehityskohteina kyselyyn vastanneet näkivät työyhteisön toimivuuden kehittämisen. Kyselyn tulosten perusteella vaikeita asioita tulisi ottaa nykyistä paremmin puheeksi, muutosten vaikutuksia työhön tulisi miettiä enemmän yhdessä sekä työntekijöitä pitäisi kuulla paremmin.

3,93

Kokonaistyytyväisyys henkilöstökyselyssä (asteikko 1-5) (2023)


19

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn eNPS (2023)

Työyhteisökyselyn tulokset käydään läpi tiimikohtaisissa purkutilaisuuksissa. Tilaisuuksissa valitaan tiimikohtainen kehityskohde ja tehdään sen osalta konkreettinen kehityssuunnitelma. Koskisen eNPS eli Employee Net Promoter Score oli 19 (12), kun teollisuuden keskiarvo Keskinäisen Työeläkeyhtiön Elon mukaan on 5. eNPS on kansainvälisesti vertailtavissa oleva suositteluindeksi, jolla mitataan henkilöstön sitoutumista ja tyytyväisyyttä työnantajaan.