Riskit ja epävarmuustekijät

Koskiseen ja sen liiketoimintaan sekä toimintaympäristöön liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Liiketoiminnat vastaavat riskienhallinnasta omassa toiminnassaan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koskisen merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden saatavuuteen ja hintamuutosten hallintaan, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen, asiakkaiden maksukykyyn ja kuluttajien ostovoimaan, toimittajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn, työmarkkinatilanteeseen, sekä muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa.

Venäjän sotatoimet

Venäjän tuonnin loppuminen on kiristänyt puumarkkinatilannetta Suomessa lähinnä kuitupuun ja metsähakkeen osalta. Yhtiölle keskeisemmän koivuraaka-aineen hankinta kotimaasta on onnistunut kohtuullisesti.

Vuonna 2022 Koskisen hankkima puuraaka-aine oli peräisin pääosin Suomesta 98,6 (97,2) prosenttia. Raaka-aineesta 1,4 (2,8) prosenttia (koivua), tuotiin Venäjältä. Puun tuonti Venäjältä loppui kokonaan maaliskuussa 2022, jonka jälkeen kaikki tuotannossa käytetty puu on hankittu kokonaan Suomesta.

Venäjään kohdistuvat EU:n pakotteet vaikuttavat sahatavaran ja koivuvanerin tarjontaan markkinoilla rajoittaen sitä merkittävästi.

Koskisen myi kokonaan omistamansa venäläisen tytäryhtiön OOO Koskisilvan, joka muodosti pääosan yhtiön liiketoiminnasta Venäjällä, paikalliselle toimijalle 21.6.2022. Prosessi Koskisen Venäjällä toimivan logistiikka- ja puunhankintayhtiön alas ajamiseksi on käynnissä. Sen toteutumisen ajankohtaa ei tällä hetkellä voida ennakoida liittyen paikallisten viranomaisten prosesseihin. Venäjän logistiikka-ja puunhankintatoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli pieni, noin 0,1 prosenttia, ja toimintojen alasajon taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Yksikkö on työllistänyt neljä henkilöä.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Koskisen kohtaa yleisiä liiketoiminnan, toimintaympäristön ja rahoituksen riskejä. Niillä voi yhdessä tai erikseen olla suotuisia tai epäsuotuisia vaikutuksia Koskisen liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, kilpailukykyyn ja maineeseen. Seuraavassa ryhmitellyt esitetyt riskit ovat satunnaisessa järjestyksessä.

Toimintaympäristöön liittyvät riskit

Markkinariskit

Koskisen toimii syklisillä saha- ja levyteollisuuden markkinoilla, joilla taloustilanteen epävarmuus ja sekä muu epäsuotuisa kehitys voivat vähentää Koskisen tuotteiden kysyntää tai toiminnan kannattavuutta. Raakapuun hintavaihtelut, puunhankinnan häiriöt ja vaikutukset puun saatavuuteen voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja tuotannon häiriöitä.

Koskisen hallitsee markkinariskejä osin vastasyklisten liiketoimintojensa, myynnin maantieteellisen ja loppukäyttökohteiden hajauttamisella, sekä kokeneen ja osaavan puunhankintaorganisaation kautta. Koskisen seuraa tiiviisti hankinta- ja tuotantokustannusten kehitystä ja ohjaa lopputuotteiden hinnoittelua vastaavasti. Keskeisten tuotannontekijöiden hintavaihteluiden hallintaan käytetään suojausinstrumentteja, aina kun se on perusteltua.

Ympäristötekijöihin perustuvat riskit

Ympäristövaikutuksilla ja ilmastonmuutoksella sekä niiden torjunnalla voi olla vaikutuksia Koskisen toimintaan, tulokseen ja maineeseen. Tällaisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi muutokset kulutuskäyttäytymisessä, liiketoimintaprosesseissa, aineelliset vahingot, teknologian muutostarpeet, lisääntynyt säätely sekä kiristyvä ympäristöverotus.

Koskisen hallitsee olennaisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia suunnitelmallisesti erityisesti energia- ja materiaalitehokkuudessa, tuotantolaitostensa lähivaikutuksissa sekä hankintaketjunsa vastuullisuudessa. Raaka-ainehankinnassaan Koskisen varmistaa kestävien metsänhoitokäytäntöjen toteutumisen.

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Koskisen liiketoimintaan liittyvät yleiset ja toimialalle yhteiset operatiiviset sekä asiakkuuksiin, ympäristöön, turvallisuuteen, ihmisiin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit.

Liiketoimintaan liittyy teolliseen toimintaan liittyvät tuotanto- ja toimitusketjun riskitekijöitä muun muassa vahinkojen, onnettomuuksien tai vakavien häiriöiden muodossa. Tällaiset tapahtumat voisivat olennaisesti vaikuttaa Koskisen kykyyn tuottaa ja toimittaa tuotteitaan asiakkaille. Puunjalostustoiminnassa liiketoimintaan liittyy lisäksi ympäristön pilaantumiseen ja ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä. Merkittävät asiakasmenetykset voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen.

Koskisen on huomioinut riskitekijät mahdollisimman kattavasti koko integroidussa tuotanto- ja toimitusketjussaan sekä asiakkuuksien hallinnassa. Ympäristövaikutuksia mitataan, analysoidaan ja raportoidaan systemaattisesti. Koskisella on sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen järjestelmät. Vahinkoriskeihin liittyen Koskisella on kattava vakuutussuoja, jota ylläpidetään aktiivisesti. Koskisen on varautunut lisääntyneeseen kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin.

Strategisesti merkittävän uuden puunjalostusyksikön käyttöönotto toteutetaan vaiheittain vanhasta tuotantolinjasta siirtyen. Näin tuotannon jatkuvuusriski on mahdollisimman pieni ja kattavasti hallittu.

Henkilöstön ja avainhenkilöiden sitoutumista ja työhyvinvointia vahvistetaan tarjoamalla riittävä palkitsemisen, työn sisällön ja kehittmismahdollisuuksien kokonaisuus. Koskisen seuraa ja johtaa hyvinvointia, motivaatiota, työssä viihtymistä sekä näihin liittyviä kehittämistarpeita aktiivisesti.

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) ovat Koskisen liiketoiminnan perusta. Yhtiön eettiset periaatteet ohjaavat toimimaan rehellisesti, läpinäkyvästi, lainmukaisesti ja eettisesti kaikkien sidosryhmien kanssa.

Taloudelliset riskit

Koskisen taloudelliset riskit liittyvät rahoitussopimusten ehtoihin sekä mahdollisiin valuuttakurssien epäedullisiin vaihteluihin sekä luottotappioihin.

Koskisen rahoitussopimuksiin sisältyvät kovenantit voivat rajoittaa Koskisen liiketoimintaa ja taloudellista joustavuutta, ja Koskisella voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa ehtoja, mikä voi johtaa rahoitussopimusten ennenaikaiseen erääntymiseen tai kustannusten kasvuun.

Koskisen huolehtii vakavaraisuudestaan, riittävistä ja toimivista rahoittajasuhteista sekä rahoituksen rakenteesta aktiivisesti. Rahoitusriskien hallinnasta kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 3. Koskisen käyttää valuuttasuojausinstrumentteja hallituksen hyväksymän suojauspolitiikan mukaan. Luottoriskiä hallitaan politiikan mukaisesti luottoriskivakuutuksien ja riskienhallinnan menetelmin.