Avainluvut

  30.9. ja 1.7.-30.9. 30.0. ja 1.1.-30.9. 31.12. ja 1.1.-31.12.
  2022 2022 2021 2021 2020
   
(tilin­tarkasta­maton)
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin ilmoitettu)
  (tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 67 405 240 208
219 343
311 464(1)
219 957(1)
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät(2)
1 144 -700 34
Käyttökate(3) 10 317 56 440 39 308 62 236 11 340
Käyttökatemarginaali(4),
prosenttia
15,3 23,5 17,9 20,0 5,2
Oikaistu käyttökate(5) 11 461 55 740 39 308 62 270 11 340
Oikaistu käyttökate-
marginaali(6), prosenttia
17,0 23,2 17,9 20,0 5,2
Liikevoitto ( tappio) 8 319 50 324 32 958 52 711(1) 2 233(1)
Liikevoittomarginaali(7),
prosenttia
12,3 21,0 15,0 16,9 1,0
Oikaistu liikevoitto(8) 9 463 49 624 32 958 52 745
2 233(1)
Oikaistu liikevoitto-
marginaali(9), prosenttia
14,0 20,7 15,0 16,9 1,0
Voitto (tappio) ennen veroja n/a 50 863 29 132 47 944(1) -4 360(1)
Kauden voitto (tappio) n/a 40 952 23 217 38 546(1) -3 979(1)
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton(10)(11), euroa
n/a 2,34 1,44 2,32(1) -0,26(1)
Osakekohtainen tulos,
laimennettu(10)(12), euroa
n/a 2,34 1,44 2,32(1) -0,26(1)
Liiketoiminnan
nettorahavirta
n/a 31 119 27 338 48 576(1) 4 241(1)
Nettoinvestoinnit(13) n/a 16 568 8 140 9 632 3 589
Nettoinvestointien osuus
liikevaihdosta, prosenttia(14)
n/a -5,0 n/a -3,1 -1,6
Rahavirta ennen
rahoitusta(15)
n/a 17 686 19 198 28 954 518
Kokoaikaisiksi muunnettujen työntekijöiden määrä
kauden lopussa(16)
n/a 865 858 931 865
Kokoaikaisiksi muunnettujen työntekijöiden määrä
keskimäärin kauden aikana(17)
n/a 863 990 909 892
Tuotantomäärä(18),
kuutiometriän/a
n/a 362 728 405 928 533 456 472 078
Myyntimäärä(19),
kuutiometriä
n/a 678 567 782 745 1 052 024 952 894

Avainlukujen määritelmiä

 1. Tilintarkastettu.
 2. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia epätavallisia eriä, jotka liittyvät (i) Uudelleenjärjestelyyn liittyviin kuluihin, (ii) arvonalentumisiin, (iii) liiketoimintojen tai merkittävien käyttöomaisuuserien myyntivoittoihin tai tappioihin ja (iv) suunniteltuun Listautumiseen liittyviin kuluihin.
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tarjoavat mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.
 3. Käyttökate = Liikevoitto (-tappio) + Poistot ja arvonalentumiset
  Käyttökate on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku.
 4. Käyttökatemarginaali, prosenttia = (Käyttökate/Liikevaihto)× 100
  Käyttökatemarginaali on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku.
 5. Oikaistu käyttökate = Käyttökate + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
  Oikaistu käyttökate on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku. Oikaistu käyttökate esitetään käyttökatteen lisäksi kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan oikaistu käyttökate tarjoaa mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.
 6. Oikaistu käyttökatemarginaali, prosenttia = (Oikaistu käyttökate/Liikevaihto) × 100
  Oikaistu käyttökatemarginaali Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku. Oikaistu käyttökatemarginaali esitetään käyttökatemarginaalin lisäksi kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan oikaistu käyttökatemarginaali tarjoaa mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.
 7. Liikevoittomarginaali, prosenttia = (Liikevoitto (-tappio)/Liikevaihto) × 100
  Liikevoittomarginaali on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku.
 8. Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto (-tappio) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
  Oikaistu liikevoitto on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku. Oikaistu liikevoitto esitetään liikevoiton ( tappion) lisäksi kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan oikaistu liikevoitto tarjoaa mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.
 9. Oikaistu liikevoittomarginaali, prosenttia = (Oikaistu liikevoitto/Liikevaihto) × 100
  Oikaistu liikevoittomarginaali on Koskisen tuloksellisuutta mittaava tunnusluku. Oikaistu liikevoittomarginaali esitetään liikevoittomarginaalin lisäksi kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan oikaistu liikevoittomarginaali tarjoaa mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.
 10. Osakekohtainen tulos, laimentamaton, ja osakekohtainen tulos, laimennettu, 30.9.2022 ja 30.9.2021 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta ja 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta on oikaistu takautuvasti huomioimaan 31.10.2022 Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän maksuttoman osakeannin vaikutus. Osakekohtainen tulos, laimentamaton, ja osakekohtainen tulos, laimennettu, 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta on oikaistu takautuvasti huomioimaan 25.8.2022 Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisesti päättämän suunnatun osakeannin maksuttoman osuuden vaikutus ja 26.4.2022 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämän maksuttoman osakeannin vaikutus ja 26.4.2022 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämän suunnatun osakeannin vaikutus. Edellä mainitut osakeannit huomioiden Osakkeiden lukumäärä laskettaessa osakekohtaista tulosta, laimentamaton, ja osakekohtaista tulosta, laimennettu, oli 14 850 928 30.9.2022 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla ja 12 600 000 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla ja 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneillä tilikausilla. 21.11.2022 osakkeiden lukumäärä oli 17 779 606.
 11. Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa = (Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto (tappio)/Liikkeeseen laskettujen Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana)
  Osakekohtainen tulos, laimentamaton, kuvastaa Koskisen tuloksen jakautumista sen osakkeenomistajille.
 12. Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa = (Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto (tappio) / Liikkeeseen laskettujen Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana + [Kaikkien Osakkeiksi mahdollisesti muunnettavien laimentavien instrumenttien painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana])
  Osakekohtainen tulos, laimennettu, kuvastaa Koskisen tuloksen jakautumista sen osakkeenomistajille.
 13. Nettoinvestoinnit = Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinta – Pitkäaikaisten varojen myynnit
  Nettoinvestointeja käytetään mittarina kuvaamaan Koskisen investointeja käyttöomaisuuteen ja aineettomiin hyödykkeisiin.
 14. Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta, prosenttia = (Nettoinvestoinnit/Liikevaihto (viimeiset 12 kuukautta)) × 100
  Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta käytetään mittarina Koskisen nettoinvestointien määrän suhdetta liikevaihtoon.
 15. Rahavirta ennen rahoitusta = Liiketoiminnan nettorahavirta + Investointien nettorahavirta
  Rahavirta ennen rahoitusta kuvastaa rahavirtaa, jonka Koskisen tuottaa tai käyttää sen liiketoiminnassa ja investoinneissa.
 16. Kokoaikaisiksi muunnettujen työntekijöiden määrä kauden lopussa = (Koskisen työntekijöiden työtunnit yhteensä kauden lopussa / Kokoaikaisen työntekijän ennalta sovitut työtunnit yhteensä kauden lopussa)
 17. Kokoaikaisiksi muunnettujen työntekijöiden määrä keskimäärin kauden aikana = (Koskisen työntekijöiden työtunnit yhteensä kauden aikana/Kokoaikaisen työntekijän ennalta sovitut työtunnit yhteensä kauden aikana)
 18. Tuotantomäärä, kuutiometriä = Kauden aikana tuotettujen valmiiden tuotteiden määrä.
  Tuotantomäärä kuvastaa Koskisen tuotantomäärän tasoa ja kehitystä.
 19. Myyntimäärä, kuutiometriä = Kauden aikana myytyjen valmiiden tuotteiden määrä.
  Myyntimäärä kuvastaa Koskisen myyntimäärän tasoa ja kehitystä.
 20. Koskisen konsernitasetiedot 31.12.2019 vastaavat IFRS standardien käyttöönoton yhteydessä laadittua tilintarkastamatonta avaavaa tasetta 1.1.2020. Lisätietoja IFRS standardien käyttöönoton vaikutuksista on esitetty kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema—IFRS standardien käyttöönoton vaikutukset” ja tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyn Tilintarkastetun IFRS konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 25.