Ympäristönäkökulmat

Koskisen ympäristöjohtaminen perustuu keskeisten ympäristönäkökohtien tunnistamiseen, johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Ympäristönäkökohdat päivitetään vuosittain.

Koskisen teollisen toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät sen tuotantoyksiköihin ja niiden käyttämiin resursseihin sekä toiminnasta syntyviin jätteisiin tai sivuvirtoihin.

Ympäristönäkökohtia hallitaan Koskisen ympäristöpolitiikan, ympäristöjärjestelmän ja ympäristölupavaatimusten mukaisesti. Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä, Hirvensalmella ja Toporówissa Puolassa. Suomen yksiköillä on toistaiseksi voimassa olevat ympäristöluvat. Koskisen toiminta Puolassa ei edellytä erillisiä ympäristölupia.

Koskisen energiankäytön jakaumaan, vedenkulutukseen, jätevesimääriin, päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin voi tutustua Koskisen ympäristöraportissa, joka on ladattavissa materiaalipankista.

NäkökohtaJohtamisen painopisteet
Energia· Suhteellisen energiatehokkuuden parantaminen
· Energiansäästö
· Uusiutuvan energian käytön lisääminen
· Oma lämmöntuotanto ja hukkalämmön myynti
Vesi ja jätevesi· Vedenkulutuksen tehostaminen
· Talous- ja raakaveden hankinta
· Hulevesien hallinta
· Toiminnassa ei synny ympäristölle suoraan vaarallisia jätevesiä
Raaka-aineet· Puun täysimääräinen hyödyntäminen
Jätteet· Kierrätys hyöty- tai energiakäyttöön
· Vaarallisten jätteiden käsittely ja hävittäminen

Ympäristöriskien hallinta

Ympäristöriskien tunnistaminen, hallinta ja raportointi on toteutettu osana Koskisen ympäristöjärjestelmää. Riskit on tunnistettu yksikkökohtaisesti ja paikallisesti. Riskejä ovat melu, öljyvuoto ja ilmapäästöt. Ympäristöriskit ja suunnitelmat niiden hallintaan päivitetään säännöllisesti.