Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Koskisen Oyj, englanniksi Koskisen Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kärkölä.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta harjoittaa metsätaloutta, metsäteollisuutta, erityisesti saha- ja levyteollisuutta sekä metsäteollisuuteen liittyvää biopolttoaineiden hankintaa, valmistusta ja myyntiä, tarjota niihin liittyviä palveluja ja harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa, sekä harjoittaa arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä.

4 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä siten, että edustamiseen oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi (2) yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Kärkölässä tai Helsingissä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi lisäksi päättää, että tällä tavalla voi käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä
– tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
– tilintarkastuskertomus;

päätettävä
– tilinpäätöksen vahvistamisesta;
– taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
– vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
– hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
– hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
– hallituksen jäsenet; sekä
– tilintarkastaja;

käsiteltävä
– muut kokouskutsussa mainitut asiat.