Tavoitteet

Uusi puunjalostusyksikkö, tuotekehitys, epäorgaaninen kasvu ja erittäin osaava myyntiorganisaatio ovat seuraavat strategiset painopistealueet vuoden 2027 lopussa päättyvälle strategiajaksolle.

Uusi uusinta teknologiaa edustava puunjalostusyksikkö

Koskisen rakentaa parhaillaan Järvelään uutta yksikköä, jonka tuotannon odotetaan käynnistyvän vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Sahausprosessin toiminnan tehokkuuden odotetaan kasvavan 40 prosenttia automaation lisäämisen ja Koskisen nykyistä tuotantoyksikköä korkeamman tuotantokapasiteetin sekä materiaalitehokkuuden ansiosta. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Koskisen nykyistä sahatuotteiden vuotuista tuotantokapasiteettia nykyisestä 300 000 kuutiometristä aluksi 400 000 kuutiometriin havusahatavaraa. Tulevaisuudessa Koskisen voi suurentaa vuotuisen tuotantokapasiteetin Järvelässä 500 000 kuutiometriin rajoitetuilla investoinneilla.

Tuotekehitys

Koskisen pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja pysyäkseen puutuoteteollisuuden kehityksen mukana sekä ylläpitääkseen ja vahvistaakseen asiakassuhteita tarjoamalla asiakkaille uusia yksilöllisesti valmistettuja tuotteita.

Epäorgaaninen kasvu yritysjärjestelyjen kautta

Orgaanisen kasvun lisäksi Koskisen pyrkii toteuttamaan huolellisesti valittuja yritysostoja, joilla tavoitellaan ensisijaisesti kasvua.

Erittäin osaava myyntiorganisaatio

Koskisen myyntiorganisaatio muodostuu omasta myyntihenkilöstöstä ja ulkomaisilla markkinoilla toimivien myyntiedustajien verkostosta. Suoramyynti asiakkaille mahdollistaa asiakassuhteiden paremman hallinnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti räätälöityjen tuotteiden tarjoamisen. Keskeisenä painopistealueena on tunnistaa sellaisia asiakkaita, tuotteita ja maantieteellisiä alueita, joiden osalta Koskisen pystyy tarjoamaan lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita pitkällä aikavälillä.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027

 • Kasvu: liikevaihto 500 miljoonaa euroa 31.12.2027 päättyvällä tilikaudella, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun
 • Kannattavuus: oikaistu käyttökatemarginaali keskimäärin 15 prosenttia
 • Tase: vahvan taseen säilyttäminen

Tulosennusteet

20231

 • Liikevaihto ei ylitä vuoden 2022 tasoa
 • Oikaistu käyttökatemarginaali 12–14 prosenttia
 • Levyteollisuus-liiketoimintasegmentin kannattavuus säilyy tai paranee vuoden 2022 tasoon verrattuna
 • Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin kannattavuus laskee vuoden 2022 tasoon verrattuna

2024 alkaen

 • Järvelän uusi yksikkö kasvattaa Koskisen liikevaihtoa ja kannattavuutta
 • Uusi yksikkö parantaa Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin käyttökatetta
 • vuosittain 8 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Koskisen tulosennuste perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin
 • yhtiön liikevaihdon, tuloksen ja toimintaympäristön kehityksestä.1

1) Koskisen tulosennuste perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön liikevaihdon, tuloksen ja toimintaympäristön kehityksestä. Vuoden 2023 tulosennuste perustuu erityisesti Levyteollisuus-liiketoimintasegmentin kannattavuuden ja kysynnän arvioituun kehitykseen vuonna 2022, sekä Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin arvioituun hintojen laskuun. Keskeisimpiä ennusteisiin vaikuttavia tekijöitä, joihin yhtiö voi vaikuttaa, ovat yhtiön oman toiminnan tuottavuus ja tehokkuus. Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tekijät liittyvät erityisesti yleiseen talouskehitykseen, maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttamaan kärjistymiseen, nousevaan inflaatioon ja korkotasoon ja näiden aiheuttamaan mahdollisesti lisääntyvän epävarmuuden vaikutukseen. Epävarmuutta sekä liikevaihdon että kulujen osalta lisäävät etenkin meneillään oleva sota Ukrainassa sekä inflaation hintoja nostava tai kulutuskysyntää heikentävä vaikutus.