Vastuullisuus

Koskisen hiilikädenjälki oli 3,4 kertaa niin suuri kuin sen hiilijalanjälki vuonna 2021.

Koskisen hyödyntää puun kokonaan raaka-aineena. Koskisen integroitu toimintamalli mahdollistaa puun optimaalisen käytön raaka-aineena sen tuotantolaitoksilla. Koskisen johdon arvion mukaan se on integroidun mekaanisen puunjalostuksen edelläkävijä. Koskisen tuotteet ovat kierrätettäviä, kuten myös suurin osa Koskisen käyttämistä pakkausmateriaaleista. Puulla on rakennusmateriaalina pienemmät hiilidioksidipäästöt ja parempi hiilidioksidin varastointikyky kuin sementillä tai teräksellä. Lisäksi puu on elinkaarensa lopussa edelleen käyttökelpoinen energiantuotantoon.

Vastuullisuusstrategian painopistealueet

Koskisen kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteisiin. Koskisen on tunnistanut kolme kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi vaikuttaa kaikista eniten: 1. hyvinvoiva ympäristö, 2. reilut kumppanuudet, ja 3. merkityksellinen työ.

Ympäristö ja siihen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Koskisen pyrkii jatkuvasti pienentämään toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Koskisen tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittäminen pyrkii minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset tuotteiden koko elinkaaren ajan. Vuonna 2021 Koskisen hankkimasta puusta 78 prosenttia oli sertifioitua, ja Koskisen tavoite sertifioidun puun osuudeksi on tulevaisuudessa 85 prosenttia. Vuonna 2021 Koskisen hiilijalanjälki oli 116 530 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Pääasiallisia päästölähteitä ovat levytuotteiden liimat ja pinnoitteet ja muita lähteitä kuljetukset, mukaan lukien metsänhakkuu ja puunkuljetukset, sekä tuotannossa käytettävä sähkö. Koskisen puutuotteet sitoivat hiiltä 394 573 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2021. Koskisen tavoitteena on pienentää sen energian kokonaiskulutusta 7,5 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Koskisen pyrkii myös vähentämään sen jäteveden määrän enintään 0,155 kuutiometriin tuotettua kuutiometriä kohti ja biopolttoaineen osuuden lämmöntuotannossa tavoitellaan olevan lähes 100 prosenttia.

Talous

Koskisen on yksi suurimmista työnantajista Päijät-Hämeen alueella. Yhtiö tekee läheistä yhteistyötä useiden korjuu- ja kuljetusyhtiöiden sekä teollisten palveluiden tuottajien kanssa. Noin 900 Koskisen työntekijän lisäksi yhtiö työllistää epäsuorasti noin 4 000 henkilöä. Lisäksi Koskisen tarjoaa kesätyöpaikan lähes sadalle nuorelle henkilölle joka vuosi.

Sosiaalisuus

Koskisen pyrkii olemaan toimialansa ja toimialueensa paras työnantaja. 2021 teetetyn työtyytyväisyyskyselyn mukaan Koskisen työhyvinvointi-indeksi oli 3,71 (asteikolla 1-5), mikä ylitti toimialan keskiarvon. Henkilöstön kehittäminen ja työturvallisuus ovat Koskiselle keskeisiä painopistealueita.

Hallinto

Keskeisiä huomion kohteita ovat etiikka ja korruption vastaisuus, hankintavastuu, ESG-raportointi ja tietosuoja.

Vastuullisuusraportointi

Lue lisää Koskisen vastuullisuustyöstä vuoden 2021 vastuullisuusraportista.