16.2.2024

Koskisen kannattavuus hyvällä tasolla haastavassa toimintaympäristössä – Levyteollisuuden suorituskyky jatkui vahvana

Koskisen Oyj pörssitiedote, 16.2.2024, kello 8.30

Koskisen kannattavuus hyvällä tasolla haastavassa toimintaympäristössä – Levyteollisuuden suorituskyky jatkui vahvana

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille.

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 68,7 (77,4) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 5,3 (9,8) miljoonaa euroa.
· Käyttökatemarginaali oli 7,6 prosenttia (12,7).
· Oikaistu käyttökate oli 5,5 (10,7) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökatemarginaali oli 8,0 prosenttia (13,8).
· Liikevoitto oli 3,0 (7,8) miljoonaa euroa ja oli 4,4 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 2,6 (5,0) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,26) euroa.

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 271,3 (317,7) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 33,0 (66,3) miljoonaa euroa.
· Käyttökatemarginaali oli 12,2 prosenttia (20,9).
· Oikaistu käyttökate oli 33,1 (66,6) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,2 prosenttia (21,0).
· Liikevoitto oli 24,4 (58,2) miljoonaa euroa ja oli 9,0 (18,3) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 20,2 (46,0) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,88 (2,48) euroa.

Osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa keväällä 2024 pidettävälle yhtiökokoukselle 0,32 euron osakekohtaisen osingon maksamista.

Tulosohjeistus vuodelle 2024
Koskisen-konsernin vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2023 tasosta. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 8–12 prosenttia.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12
2023
10-12
2022
Muutos
%
1-12 2023 1-12 2022 Muutos %
Liikevaihto 68,7 77,4 -11,3 271,3 317,7 -14,6
Käyttökate (EBITDA) 5,3 9,8 -46,5 33,0 66,3 -50,2
Käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 7,6 12,7   12,2 20,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 5,5 10,7 -48,9 33,1 66,6 -50,2
Oikaistu käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 8,0 13,8   12,2 21,0
Liikevoitto (EBIT) 3,0 7,8 -61,9 24,4 58,2 -58,1
Liikevoittomarginaali (EBIT margin), % 4,4 10,1   9,0 18,3
Kauden tulos 2,6 5,0 -48,6 20,2 46,0 -56,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,26   0,88 2,48
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,25   0,87 2,47
Bruttoinvestoinnit 12,7 5,4   31,7 26,6
Oma pääoma / osake, euroa   6,4 5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %   12,1 35,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa   37,9 28,9
Liiketoiminnan nettorahavirta   14,9 47,2
Omavaraisuusaste, %   54,8 52,7
Nettovelkaantumisaste, %   -1,8 -21,0

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:
Epävarmuus toimintaympäristössä jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Erityisesti rakentamisen heikko sykli vaikutti markkinasentimenttiin, kysyntään ja hinnanmuodostukseen laajasti yhtiön eri markkinoilla.

Koskisen-konsernin viimeisen neljänneksen kannattavuus heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta oikaistun käyttökatteen ollessa 5,5 (10,7) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,0 (13,8). Koko vuoden oikaistu käyttökate oli 33,1 (66,6) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökateprosentti 12,2 (21,0). Vaikka koko vuoden tulostaso jäikin edellistä huippuvuotta alemmaksi, voidaan suoritusta vaikeassa markkinatilanteessa pitää hyvänä.

Sahateollisuuden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa 1,0 (2,6) miljoonaa euroa. Uuden sahalinjan käyttöönotto jatkui. Jäimme hieman jälkeen tavoitellusta tuotantotavoitteesta, ja jättämää paikattiin osittain vanhalla sahalla. Tavoiteltua alhaisempiin tuotantomääriin vaikuttivat osaltaan myös kylmä sää, joka haastoi tuotannon sujuvuutta, sekä vanhan sahalinjan alentunut tuottavuus. Sahateollisuuden kannattavuutta rasitti myös edelleen korkeana säilynyt raaka-aineen hinta.

Vanha saha suljettiin suunnitellusti ennen joulua, ja sahatavaratuotanto on nyt keskitetty Järvelän uudelle linjalle. Tavoiteltujen tuotantomäärien saavuttamiseksi käytämme tarvittaessa kolmatta vuoroa normaalin kahden sijaan. Teemme määrätietoisesti töitä sahalinjan optimoimiseksi ja täyden käyntiasteen saavuttamiseksi. Tavoitellun käyntiasteen saavuttaminen parantaa merkittävästi Sahateollisuuden tuottavuutta ja kannattavuutta – noin 8 miljoonaa euroa vuositasolla.

Sahateollisuuden kehittäminen jatkuu tukkikentän rakentamisella uuden sahan välittömään läheisyyteen. Valmistuessaan vuoden 2025 alussa uusi tukkikenttä lisää merkittävästi sahausprosessin tehokkuutta, vähentää sisäisen logistiikan määrää ja siten tuo sekä kustannussäästöjä että pienentää toiminnan hiilidioksidipäästöjä. Rakenteilla oleva kanavakuivaamo avaa puolestaan tuotannon pullokauloja prosessin loppupäässä; sahalinjan volyymikasvun myötä on tarpeen lisätä myös kuivauskapasiteettia.

Sahatavaran hinta laski edelleen ennakoidusti verrattuna edelliseen neljännekseen. Sahatavarajalosteiden hintataso oli puolestaan hieman ennustettua parempi. Suomen sahateollisuuden vuoden vaihteen sahatavaravarastot olivat hyvin alhaisella tasolla, samoin varastotasot Koskisella. Rakentamisen toimialan heikosta tilanteesta huolimatta odotamme kuluvalle vuodelle myyntivolyymien kasvua sekä samalla pientä nousua sahatavaran hintaan.

Levyteollisuuden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa 4,7 (9,4) miljoonaa euroa. Rakentamisen alavire näkyi erityisesti lastulevyn ajoittaisena tilauskannan vähyytenä. Tähän on reagoitu tarpeen mukaan työaikajoustoilla, esimerkiksi lomautuksilla. Koivuvanerin kysyntä säilyi hyvällä tasolla aina loppuvuoden hiljaisempaan sesonkiin saakka, jolloin asiakkaat optimoivat vuoden vaihteen varastojaan. Markkinoilla on edelleen tarjontavajetta, joten odotamme koivuvanerin kysynnän jatkuvan hyvänä. Rakentamisen heikon syklin jatkuminen puolestaan hidastaa lastulevyn kysynnän elpymistä.

Levyteollisuudessa materiaalitehokkuutta parantava sorvi-investointi otettiin käyttöön suunnitellusti joulukuussa. Se mahdollistaa pienempien tukkiluokkien käytön sekä raaka-aineen hyötysuhteen kasvattamisen. Järvelään valmistunut aurinkovoimala otetiin käyttöön joulukuun lopussa ja on auringon valon hiljalleen lisääntyessä valmiina tuottamaan enenevässä määrin päästötöntä sähköä vaneri- ja lastulevytehtaille. Jatkamme Levyteollisuuden tuotannon kehittämistä useilla pienemmillä investoinneilla myös vuonna 2024.

Raaka-ainehankinta tuotantolaitoksille on sujunut suunnitellusti ja raaka-ainevarannot ja -varastot ovat olleet hyvällä tasolla. Havutukkien hintojen lasku tasaantui edelliseen neljännekseen verrattuna ja hinnat jäivät suhdanteeseen nähden korkealle tasolle. Koivuraaka-aineen saatavuus jatkui rajallisena. Tästä huolimatta raaka-ainehuolto Levyteollisuuden tarpeisiin on onnistunut, eikä niukkuus ole vaikuttanut koivuvanerin suunniteltuun tuotantoon.

Webcast
Koskisen järjestää tilinpäätöstiedotteeseen 2023 liittyvän suoran webcast-lähetyksen tänään 16.2.2024 klo 10.00. Webcast-lähetystä voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:
Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen Oyj
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. +358 20 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi