25.8.2023

Koskisen kannattavuus markkinatilanteeseen nähden hyvä – Levyteollisuuden vahva tuloskunto jatkui

Koskisen Oyj pörssitiedote, 25.8.2023, kello 8.30

Koskisen kannattavuus markkinatilanteeseen nähden hyvä – Levyteollisuuden vahva tuloskunto jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille

Huhtikuu-kesäkuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 73,9 (94,0) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 13,8 (30,1) miljoonaa euroa.
· Käyttökateprosentti oli 18,6 (32,0).
· Oikaistu käyttökate oli 13,7 (28,1) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökateprosentti oli 18,5 (29,9).
· Liikevoitto oli 11,7 (28,0) miljoonaa euroa ja oli 15,9 (29,8) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 9,8 (21,8) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,43 (1,86) euroa.
· Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,42 (1,86) euroa.

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 147,1 (172,8) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 26,4 (46,1) miljoonaa euroa.
· Käyttökateprosentti oli 18,0 (26,7).
· Oikaistu käyttökate oli 26,3 (44,3) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökateprosentti oli 17,9 (25,6).
· Liikevoitto oli 22,4 (42,0) miljoonaa euroa ja oli 15,2 (24,3) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 18,6 (33,8) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,81 (3,36) euroa.
· Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,80 (3,36) euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan (julkaistu 16.3.2023)
Koskisen vuoden 2023 liikevaihdon ei odoteta ylittävän vuoden 2022 tasoa. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 12–14 prosenttia.

Sahateollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2022 tasoon verrattuna. Levyteollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan säilyvän tai paranevan vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6
2023
4-6
2022
Muutos
%
1-6 2023 1-6 2022 Muutos % 1-12
2022
Liikevaihto 73,9 94,0 -21,4 147,1 172,8 -14,9 317,7
Käyttökate (EBITDA) 13,8 30,1 -54,2 26,4 46,1 -42,7 66,3
Käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 18,6 32,0   18,0 26,7 20,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 13,7 28,1 -51,4 26,3 44,3 -40,6 66,6
Oikaistu käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 18,5 29,9   17,9 25,6 21,0
Liikevoitto (EBIT) 11,7 28,0 -58,2 22,4 42,0 -46,7 58,2
Liikevoittomarginaali (EBIT margin), % 15,9 29,8   15,2 24,3 18,3
Kauden tulos 9,8 21,8 -54,9 18,6 33,8 -45,0 46,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,43 1,86   0,81 3,36 2,48
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,42 1,86   0,80 3,36 2,47
Bruttoinvestoinnit 6,2 8,5   14,7 12,1 26,6
Oma pääoma / osake, euroa   6,3 5,3 5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %   22,2 N/A 35,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa   39,7 46,7 28,9
Liiketoiminnan nettorahavirta   6,5 15,6 47,2
Omavaraisuusaste, %   57,4 45,6 52,7
Nettovelkaantumisaste, %   -8,1 24,5 -21,0

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:
Vaisusta markkinatilanteesta huolimatta vuoden toinen neljännes oli Koskiselle hyvä konsernin tuloksentekokyvyn jatkuessa pitkälti alkuvuoden kaltaisena. Vaikka kannattavuus heikkenikin ennätyksellisestä vertailukaudesta oikaistun käyttökatteen ollessa 13,7 (28,1) miljoonaa euroa, parani se hieman vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Oikaistu käyttökateprosentti toisella neljänneksellä oli 18,5 (29,9).

Toimintaympäristön epävarmuus jatkuu edelleen, etenkin rakentamisen toimialalla, mikä luonnollisesti vaikuttaa kysyntään. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Koskisen valmistamien puutuotteiden kauppa on käynyt hyvin ja suunnitellusti.

Levyteollisuuden suoritukseen toisella neljänneksellä voi olla erittäin tyytyväinen. Kannattavuus parani kaikissa tuoteryhmissä segmentin yltäessä 12,2 (8,4) miljoonan euron käyttökatteeseen. Levytuotteiden tuotanto on sujunut suunnitellusti ja kysyntä, etenkin vaneripuolella, on ollut vahvaa.

Levyteollisuudessa uuden sorvilinjan asennustyöt ovat alkaneet jopa hieman etuajassa. Tavoitteena on ottaa uusi sorvilinja käyttöön loppuvuodesta, mikä parantaa vaneritehtaan puunkäytön tehokkuutta ja uudistaa valmistusprosessia. Levyteollisuudessa on käynnistetty valmistelut täysin puupohjaisen Zero-kalustelevyn kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamiseksi toisen vuosipuoliskon aikana. Kiinnostus maailman ensimmäistä täysin puupohjaista kalustelevyä kohtaan on säilynyt hyvänä.

Sahateollisuuden kannattavuus oli heikolla tasolla, mutta toimialan tilanteeseen nähden sitä voidaan pitää tyydyttävänä. Sahatavaratuotanto on pystytty pitämään normaalina, eikä tuotantoa ole toisellakaan vuosineljänneksellä ollut syytä rajoittaa. Varastotasot ovat säilyneet maltillisena aktiivisen myyntityön ansioista. Toiselle neljännekselle sovitut myyntihinnat olivat aluksi nousujohteisia, mutta kääntyivät jälleen laskuun kohti vuoden ensimmäisen neljänneksen tasoja.

Uuden sahan käyntiinlähtö toteutui suunnitellusti heinäkuun alussa. Onnistuimme hankkeessa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja budjetissa. Se on olemassa olevassa korkean inflaation toimintaympäristössä erinomainen suoritus. Uusi saha parantaa Sahateollisuuden tuottavuutta merkittävästi ensi vuodesta alkaen: se tuo mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden parantamiseen ja sahatavaramarkkinoiden laajentamiseen uusien tuotteiden kautta.

Elokuussa päätetyn mukaisesti jatkamme sahatavaratuotannon kehittämistä rakentamalla sahan yhteyteen uuden tukkikentän siihen liittyvine toimintoineen. Noin 15 miljoonan euron investointi tukee merkittävästi Sahateollisuuden kasvustrategiaa ja mahdollistaa uuden sahan kehittämisen Suomen kilpailukykyisemmäksi kokonaisuudeksi. Uudet toiminnot sisältävät uusinta mittausteknologiaa ja aikaisempaa suuremman lajittelukapasiteetin, mikä parantaa raaka-aineen laatu- ja määräsaantoa entisestään. Investointi pienentää merkittävästi myös yhtiön sisäiseen logistiikkaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös aikaisemmin ilmoitetun uuden kanavakuivaamon rakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa osana kasvustrategiaa.

Koskisen puunhankinta on sujunut suunnitellusti, vaikka markkinatilanne on säilynyt kireänä. Sahateollisuuden haasteena on markkinatilanteeseen nähden korkea havutukin hinta. Heikentyneestä sahatavaramarkkinatilanteesta huolimatta havutukkien hintakehitys Suomessa on ollut nousujohteista toisin kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Puunkorjuu- ja kuljetuskustannusten osalta kovin hintojen nousu on tasoittunut.

Edistämme systemaattisesti oman toimintamme kokonaiskestävyyttä: ilmoitimme investoivamme noin 1,6 miljoonaa euroa aurinkovoimalaan Järvelässä. Konsernin vihreää siirtymää tukevassa investoinnissa 3 670 aurinkopaneelia tuottavat sähköä Tehdastien teollisuusalueella sijaitseville vaneri- ja lastulevytehtaille. Investointi kasvattaa uusiutuvan energian osuutta myös käyttämämme sähkön osalta. Konsernin tarvitsema lämpöenergia tuotettiin vuonna 2022 jo noin 96 prosenttisesti bioenergialla. Uskomme, että kestävästi tuotetuille, pitkään hiiltä sitoville tuotteille on jatkossakin kysyntää.

Webcast
Koskisen järjestää tammi-kesäkuu 2023 puolivuosikatsaukseen liittyvän suoran webcast-lähetyksen tänään 25.8.2023 klo 10.00. Webcast-lähetystä voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:
Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen Oyj
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. +358 20 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi