24.5.2023

Koskisen kannattavuus markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla – Levyteollisuudelta vahva tulos

Koskisen Oyj pörssitiedote, 24.5.2023, kello 8.30

Koskisen kannattavuus markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla – Levyteollisuudelta vahva tulos

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti

• Liikevaihto laski ja oli 73,2 (78,8) miljoonaa euroa.

• Käyttökate laski ja oli 12,6 (16,0) miljoonaa euroa.

• Käyttökateprosentti oli 17,3 (20,4).

• Oikaistu käyttökate oli 12,6 (16,2) miljoonaa euroa.

• Oikaistu käyttökateprosentti oli 17,3 (20,5).

• Liikevoitto oli 10,7 (14,0) miljoonaa euroa ja oli 14,6 (17,8) prosenttia liikevaihdosta.

• Kauden tulos oli 8,8 (12,1) miljoonaa euroa.

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,69) euroa.

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,69) euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan (julkaistu 16.3.2023)

Koskisen vuoden 2023 liikevaihdon ei odoteta ylittävän vuoden 2022 tasoa. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 12–14 prosenttia.

Sahateollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2022 tasoon verrattuna. Levyteollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan säilyvän tai paranevan vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3
2023
1-3
2022
Muutos % 1-12
2022
Liikevaihto 73,2 78,8 -7,1 317,7
Käyttökate (EBITDA) 12,6 16,0 -21,3 66,3
Käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 17,3 20,4 20,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 12,6 16,2 -21,9 66,6
Oikaistu käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 17,3 20,5 21,0
Liikevoitto (EBIT) 10,7 14,0 -23,8 58,2
Liikevoittomarginaali (EBIT margin), % 14,6 17,8 18,3
Kauden tulos 8,8 12,1 -27,1 46,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,69 2,48
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,69 2,47
Bruttoinvestoinnit 8,5 3,6 26,6
Oma pääoma / osake, euroa 6,3 5,6 5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 32,1 N/A 35,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 46,8 50,9 28,9
Liiketoiminnan nettorahavirta -8,0 -5,3 47,2
Omavaraisuusaste, % 55,4 34,7 52,7
Nettovelkaantumisaste, % -8,3 62,8 -21,0

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:

Markkinatilanne huomioiden vuoden ensimmäinen neljännes oli Koskiselle hyvä, vaikka kannattavuus jäikin vertailukaudesta. Tammi-maaliskuun 12,6 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta voidaan pitää onnistuneena suorituksena. Vuoden ensimmäinen neljännes oli myös vuoden 2022 viimeistä neljännestä vahvempi. Kaikkiaan tuloskehitys oli odotusten mukainen: Levyteollisuuden parantunut kannattavuus kompensoi Sahateollisuuden heikentynyttä tulosta.

Sahateollisuuden liikevaihto laski vertailukauteen nähden pääasiassa maailmanmarkkinatilanteen aiheuttamasta hintojen laskusta johtuen. Sahatavaramarkkinat ovat edelleen epävarmoja ja vaikeasti ennustettavissa erityisesti loppuvuoden osalta. Sahatavaran hinnat kehittyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotetusti, sahatavarajalosteiden jäädessä hieman ennustetusta hintatasosta. Tuotanto sujui kokonaisuutena suunnitelmien mukaan: varastot kasvoivat hieman vuoden vaihteesta, mutta päätyivät normaalille, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolle.

Yhtiö jatkoi määrätietoisesti strategiansa toteuttamista. Uuden puunjalostusyksikön rakennustyöt etenevät hyvin suunnitelmien ja kustannusbudjetin puitteissa. Tavoiteaikataulu käyntiinlähdölle on edelleen heinäkuussa 2023, josta alkaen tuotantoa ajetaan asteittain ylös toisen vuosipuoliskon aikana. Täyteen käyntiasteeseen päästään vuoden 2024 alkupuolella. Uusi yksikkö parantaa Sahateollisuuden tuottavuutta merkittävästi ensi vuodesta alkaen.

Levyteollisuudessa koivuvanerin kysyntä säilyi vahvana, mikä näkyi myyntihintojen myönteisenä kehityksenä. Koivuvanerin loppukäyttökohteet jakaantuvat muita tuotteita laajemmin eri käyttökohteisiin, mikä tukee vahvaa kysyntää lisääntyneestä taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Myös Venäjään kohdistuvat EU:n pakotteet vaikuttavat koivuvanerin tarjontaan markkinoilla rajoittaen sitä merkittävästi. Tuotantovolyymit jäivät hieman vertailukaudesta ja varastotasot pysyivät alhaisella tasolla. Lastulevyn tuotanto ja myynti olivat hyvin tasapainossa, tuotannon kuitenkin jäädessä hieman vertailukaudesta. Kore-liiketoiminnassa nähtiin alkuvuonna selvää piristymistä ajoneuvoteollisuuden yleiseen palautumiseen liittyen.

Rakentamisen toimialan heikentyneen kysyntätilanteen vaikuttaessa suoraan Sahateollisuuden kannattavuuteen, on Levyteollisuudella konsernin näkökulmasta tärkeä rooli markkinavaikutusten pehmentämisessä. Levyteollisuuden vaikutus onkin selkeästi nähtävillä vuoden ensimmäisen neljänneksen luvuissa: hyvä kysyntä on mahdollistanut suosiollisen kehityksen tuotteiden keskihinnoissa ja samalla oma myyntiorganisaatio on tehnyt erinomaista työtä tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuden optimoinnissa.

Puumarkkinoilla puukauppaa tehtiin aktiivisesti hyvissä korjuuolosuhteissa. Raaka-aineena käytettävien tukkien hinta säilyi korkealla tasolla. Kuitupuussa ja hakkeessa kysyntä oli vahvaa ja hinnat nousivat niin kuiduttavan teollisuuden raaka-aineiden kuin energiatuotannon polttoaineiden osalta. Koivutukkien hankinta on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja raaka-ainevarastot on saatu kerrytettyä kesälle ajoittuvan huoltoseisokin jälkeisen sujuvan käyntiinlähdön varmistamiseksi.

Jatkamme systemaattisesti vastuullisten ja innovatiivisten puutuotteiden kehitystyötä. Koskisen kehittämä aistiva älypuulevy SENSi sijoittui kolmanneksi Uusi puu -innovaatiokilpailun yleisöäänestyksessä. Koskisen SENSi on kuljetuskalustoihin suunniteltu älykäs lattialevy, joka optimoi kuljetusten tilankäytön pilvipalvelualustalla jaettavalla datalla. SENSi on valmistettu kotimaisesta koivuvanerista. SENSi nähtiin kilpailussa tärkeänä innovaationa kuljetusten ilmastovaikutusten ja kustannusten pienentämiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi. SENSi-levy on parhaillaan tuotekehitys- ja testikäyttövaiheessa valikoitujen kumppaneiden kanssa.

Webcast

Koskisen järjestää suoran webcast-lähetyksen tänään 24.5.2023 klo 10.00. Webcast-lähetystä voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:

Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen Oyj
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:

Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi