18.11.2022

Koskisen Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Koskisen Oyj lehdistötiedote, 18.11.2022, kello 14:15

Koskisen Oyj (”Koskisen” tai ”Yhtiö”), perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria, julkistaa suunnitellun listautumisannin merkintähinnan (”Merkintähinta”). Yhtiö tiedotti 11.11.2022 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Listautumisanti lyhyesti

 • Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) Merkintähinta on 6,14 euroa Tarjottavalta osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä). Merkintähinta on Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta (eli 5,53 euroa).
 • Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”). Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 4 780 801 Uutta osaketta. Jos Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä) käytetään kokonaan, Yhtiö keräisi 32,2 miljoonan euron bruttovarat.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa 21.11.2022 oleville työntekijöille Suomessa, sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin (mukaan lukien Henkilöstöannissa tarjottavat Uudet osakkeet (”Henkilöstöosakkeet”)) ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.
 • Yhtiön odotetaan myöntävän Pääjärjestäjälle (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi vakauttamisjärjestäjänä toimivan Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) (”Pääjärjestäjä”) merkitsemään enintään 478 080 ylimääräistä uutta Osaketta (”Valinnaiset osakkeet”) Merkintähinnalla yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (eli arviolta 1.12.2022-30.12.2022). Vakauttamisjärjestäjän ja Yhtiön odotetaan sopivan vakauttamiseen liittyvästä osakeanti- ja osakkeiden palauttamisjärjestelystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Vakauttamisjärjestäjä voi merkitä Valinnaisten osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia Osakkeita (”Lisäosakkeet”) kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä.
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Stephen Industries Inc Oy ja UB Rahastoyhtiö Oy (kukin ”Ankkurisijoittaja” ja yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia osakkeita Listautumisannissa Merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden arvo ei ylitä noin 109 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia osakkeita.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5,0 miljoonaa euroa;
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5,0 miljoonaa euroa;
 • Stephen Industries Inc Oy 3,0 miljoonaa euroa; ja
 • UB Rahastoyhtiö Oy 1,5 miljoonaa euroa.
 • Tarjottavat osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 21,2 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 22,8 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 4 780 801 Uutta osaketta.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 21.11.2022 kello 10.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.11.2022 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.11.2022 kello 11.00.
 • Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaikoja.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 1.12.2022.
 • Yhtiön, Yhtiön nykyisten suurimpien osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

Juha Vanhainen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”Odotamme laadukkaille ja innovatiivisille puujalostustuotteille kasvavaa kysyntää ja tavoitteemme on nostaa Koskisen liikevaihto 500 miljoonaan euroon seuraavien viiden vuoden aikana.

Listautumisanti ja Koskisen osakkeen listaaminen tukevat erittäin hyvin tämän kasvustrategian toteuttamista, mukaan lukien erilaiset yritysjärjestelyt.

Haluaisin kiittää ankkurisijoittajia heidän sitoutumisestaan tukemaan Koskisen listautumisantia ja kasvustrategiaamme!”

Jukka Pahta, Koskisen toimitusjohtaja, kommentoi:

”Puun arvo ekologisena materiaalina ymmärretään yhä paremmin ja sen suosio on kasvussa useissa eri käyttökohteissa. Meillä on laaja asiakaskunta, ja kysyntä sekä tuotteiden hinnat liikkuvat usein eri tavalla erilaisilla toimialoilla. Esimerkiksi vanerin hinta on noussut viime aikoina voimakkaasti, muun muassa logistiikkasektorin hyvän kysynnän ja Venäjän tuonnin romahtamisen seurauksena, kun taas sahatavaran hinnassa on nähty laskua hyvin korkealta tasolta.

Uskomme puunjalostustuotteiden kasvavaan kysyntään ja siksi suunnittelemme uusia investointeja. Listautumisannissa kerättävät nettovarat onkin tarkoitus käyttää tuleviin, kasvua tukeviin investointeihin, kuten kone- ja laiteinvestointeihin, erilaisiin yritysjärjestelyihin sekä toiminnan tehostamiseen tähtääviin investointeihin.

Kutsummekin nyt myös uudet osakkeenomistajat rakentamaan kanssamme seuraavien vuosikymmenten Koskista!”

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Koskisen kasvustrategian toteuttaminen. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Koskisen tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa ja työnantajana.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä Listautumisannista saamansa nettovarat Koskisen kasvustrategiaa tukeviin investointeihin, mukaan lukien tehostamistoimenpiteet, pääomamenot koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantopaikkainfrastruktuuriin, mahdolliset yritysjärjestelyt ja yleiset liiketoiminnalliset tarkoitukset.

Tietoa Listautumisannista

Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti 4 780 801 Uutta osaketta Listautumisannissa. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet edustaisivat enintään noin 22,8 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen, jos kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 29,6 prosenttia Osakkeista ennen Listautumisantia. Yhtiön hallitus päättää, konsultoituaan Pääjärjestäjää, Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien osakkeiden lopullisista määristä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta 30.11.2022.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne tietyin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia osakkeita Listautumisannissa Merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden arvo ei ylitä noin 109 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia osakkeita.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5,0 miljoonaa euroa;
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5,0 miljoonaa euroa;
 • Stephen Industries Inc Oy 3,0 miljoonaa euroa; ja
 • UB Rahastoyhtiö Oy 1,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön odotetaan myöntävän Pääjärjestäjälle lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjänä toimivan Nordean merkitsemään enintään 478 080 Valinnaista osaketta Merkintähinnalla yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (eli arviolta 1.12.–30.12.2022). Vakauttamisjärjestäjän ja Yhtiön odotetaan sopivan vakauttamiseen liittyvästä osakeanti- ja osakkeiden palauttamisjärjestelystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Vakauttamisjärjestäjä voi merkitä Valinnaisten osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Lisäosakkeita kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Valinnaiset osakkeet vastaavat noin 2,7 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 2,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5 258 881 Tarjottavaa osaketta. Valinnaiset osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien osakkeiden kokonaismäärästä.

Alustava aikataulu

 • Listalleottoesite hyväksytään arviolta 18.11.2022 ja julkaistaan arviolta 18.11.2022, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkua
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 21.11.2022
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.11.2022
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.11.2022
 • Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta 1.12.2022
 • Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 1.12.2022
 • Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla 1.12.2022
 • Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta 5.12.2022

Listalleottoesite

Yhtiö on tänään jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 18.11.2022. Listalleottoesite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat saatavilla arviolta 18.11.2022, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkamista Koskisen verkkosivustolla osoitteessa www.koskisen.fi/IPO. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.fi/koskisenIPO aikaisintaan 18.11.2022.

Listalleottoesitteestä laadittu englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 18.11.2022, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkamista Koskisen verkkosivustolla osoitteessa www.koskisen.fi/en/IPO. Listalleottoesitteestä laadittu englanninkielinen käännös on lisäksi saatavilla Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.fi/koskisenIPO-en aikaisintaan 18.11.2022. Listalleottoesitteen ja sen englanninkielisen käännöksen saatavuudelle on asetettu rajoituksia Suomen ulkopuolella olevien sijoittajien osalta.

Listautumisannin neuvonantajat

Nordea Bank Oyj toimii Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Koskisen oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Miltton Oy toimii Koskisen viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa

Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt

Sanna Väisänen, vastuullisuus‑ ja viestintäjohtaja, Koskisen
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen lyhyesti

Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria puutuotemarkkinoilla. Puutuotteet ovat hyvä vaihtoehto materiaaleille monissa käyttötarkoituksissa niiden positiivisen hiilinielun (eli ne sitovat hiilidioksidia enemmän kuin niiden tuotannon aikana vapautuu), kestävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta. Koskisen hiilikädenjälki ylittää moninkertaisesti sen hiilijalanjäljen ja sen tuotteet sitovat hiiltä vuosikymmeniksi.

Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä ja Hirvensalmella sekä Toporówissa Puolassa. Koskisen keskeisiä markkinasegmenttejä ovat havusahatavara, koivuvaneri ja lastulevy. Koskisella oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella myyntiä noin 70 maassa.

Koskisella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Sahateollisuus (60,4 prosentin osuus ulkoisesta liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella) ja Levyteollisuus (39,6 prosentin osuus ulkoisesta liikevaihdosta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella). Sahateollisuus‑liiketoimintasegmentti valmistaa sahatavaraa ja ‑jalosteita, ja Levyteollisuus‑liiketoimintasegmentti valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua, lastulevyä sekä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore‑brändin alla.

Yhtiön Puunhankintatoiminto, joka on osa Sahateollisuus‑liiketoimintasegmenttiä, vastaa puun hankkimisesta Koskisen omille tuotantolaitoksille. Lisäksi Puunhankintatoiminto toimittaa sivutuotteita Koskisen omasta tuotannosta bioenergian tuotantoon Koskisen tuotantolaitoksilla sijaitseville kolmannen osapuolen operoimille voimalaitoksille ja useille muille lähialueen voimalaitoksille sekä toimittaa raaka-ainetta (haketta ja kuitupuuta) paperin ja sellun valmistajille.

Koskisen noudattaa kaikessa puunhankinnassaan yleiseurooppalaisen metsäsertifiointijärjestelmän (Programme for the Endorsement of Forest Certification, ”PEFC”) alkuperäketjun sertifikaatin ja hyvän metsänhoidon neuvoston (Forest Stewardship Council A. C., ”FSC”) alkuperäketjun sertifikaatin asettamia vaatimuksia. Koskisen jäljittää hankkimansa puun alkuperän ja käyttää puun alkuperäketjujärjestelmää varmistaakseen, että kaikki puumateriaali hankitaan laillisesti ja eettisesti luotettavista lähteistä. Koskisen ostaa suurimman osan puustaan Suomessa tuhansilta yksityisiltä metsänomistajilta, joiden metsät sijaitsevat pääasiassa Etelä‑ ja Itä‑Suomessa.

Koskisen tarjoaa suomalaisille metsänomistajille erilaisia palveluita, jotka yhdistävät metsäomistajien ja Koskisen pitkän aikavälin intressit optimoimalla metsän arvon. Metsänhoitokäytännöissään Koskisen konkreettisiin toimiin kuuluvat alan parhaat käytännöt, kuten sekametsien suosiminen yksilajisten metsien sijaan, uudistushakkuut, tekopökkelöiden jättäminen, soiden reuna‑alueiden suojelu sekä riistatiheikköjen, lahopuun ja matalatuottoisten alueiden säästäminen.

Koskisen keskittyy tuotannossaan materiaalitehokkuuteen, kierrätykseen ja fossiilivapaiden materiaalien käyttöön. Esimerkiksi Koskisen käyttämästä lämpöenergiasta 98 prosenttia tuotettiin biopolttoaineilla vuonna 2021, ja sen lyhyen aikavälin tavoite on lähes 100 prosenttia. Keskittymällä pitkäjänteiseen luonnon monimuotoisuuteen ja kestäviin käytäntöihin Koskisen pyrkii varmistamaan korkealaatuisen sertifioidun suomalaisen puun saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Tämä asiakirja ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Koskisen Oyj:ltä (”Yhtiö”) sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Koskisen Oyj uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.