Sisäpiirihallinto


Koskisessa on voimassa yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, toimivaltaisten viranomaisten määräyksiin ja muuhun sääntelyyn sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeeseen.

Koskisen sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja, joka vastaa myös sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta. Sisäpiiriluetteloihin ja sisäpiirintiedon hallintaan liittyviä käytännön tehtäviä hoitaa sisäpiirivastaavan määrittelemä henkilö. Johdon ja lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastuullisena henkilönä toimii vastuullisuus- ja viestintäjohtaja ja varahenkilönään hänen määräämänsä henkilö.

Suljettu ikkuna

Henkilö, joka toimii Koskisessa johtotehtävissä tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoitusten piiriin ei saa toteuttaa suoraan tai välillisesti liiketoimia omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy 24 tuntia tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Yhtiö ei hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Whistleblowing

Yhtiöllä on käytössä whistleblowing-kanava, jonka kautta Koskisen työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi. Whistleblowing-kanavaan on pääsy myös yhtiön verkkosivuilla.