7.4.2021

Metsästä huipputuotteiksi

Teemme puukauppaa pysty- ja hankintakaupalla. Pystykaupassa huolehdimme puiden korjuusta ja metsäkuljetuksesta sekä puiden kaukokuljetuksesta tehtaille. Pystykaupoissa puutavaran mittaus tapahtuu pääsääntöisesti hakkuukoneella. Hankintakaupoilla maanomistaja huolehtii puut tien varteen ja puunhankinta vastaa puiden mittauksesta (tienvarsi-/tehdasmittaus) sekä kaukokuljetuksesta.

Meillä Koskisen puunhankinnalla osto vastaa puiden ostosta. Korjuu- ja kuljetus vastaa sitten operaatioiden pyörittämisestä.

Puukaupan jälkeen käymme yhdessä maanomistajan kanssa läpi mahdolliset korjuuseen ja puiden varastointiin liittyvät asiat eli valmistelemme leimikon korjuuvalmiiksi.
Tähän kuuluu mahdollinen leimikon rajaus, jossa merkitsemme mm. tilanrajat. Leimikon rajauksen yhteydessä on hyvä selvittää myös mahdolliset säästöpuuryhmät ja luontokohteet jos leimikolla on sellaisia.


Samalla selvitetään sopiva varastopaikka sekä tarpeen mukaan kääntöpaikka puutavara-autolle. Talvileimikoiden osalta on hyvä sopia myös tarvittavista jäädytys- ja auraustoimenpiteistä. Kun leimikko on saatu korjuuvalmiiksi voimme siirtää kohteen työohjeen näkyviin meidän sopimuskumppaneina toimiville korjuuyrittäjille. Työohje sisältää puutavaran katkontaan liittyvän ohjeistuksen, kartan leimikosta sekä mahdolliset lisätiedot esimerkiksi luontokohteista tai maanomistajalle hakattavista puista. Hakkuukoneen kuljettaja vastaa omilla tarkistusmittauksilla siitä, että mittalaite on kunnossa ja ammattitaidollaan siitä, että puut on ohjeiden mukaan pätkitty eli tukit ja parrut on otettu tarkasti talteen.

Myös puunhankinnan toimihenkilöt tekevät tarvittavia tarkistusmittauksia. Ajokoneen kuljettajan vastuulla on pitää hakatut puutavaralajit erillään toisistaan eli huolehtia siitä, ettei tukkipuita mene kuitupinoon tai toisinpäin. Kaukokuljetuksesta vastaavat yrittäjät näkevät omalla vastuualueellaan korjattavien leimikoiden varastotilanteen lähes reaaliaikaisesti ja huolehtivat sen tiedon perusteella puiden kuljetuksista tehtaille

Kirjoittaja on Koskisen puunhankinnan hankintapäällikkö Antti Poikela (ainespuu)