Asiakkaat ja tuotteet

Asiakassuhteiden pitkäikäisyys on Koskiselle kunnia-asia. Siksi kaikki toiminta lähtee aina asiakkaan tarpeista. Koskisen on tunnettu laadusta ja asiakaskokemuksesta.

Asiakkaan kokema laatu on kokonaisuus, joka ulottuu lopullista puutuotetta laajemmalle. Siihen sisältyy tuotteen koko syntyprosessi ja asiakasrajapinta ihmisineen. Eri toimintojen ja prosessien yhteistyöllä sekä prosessien kehittämisellä varmistetaan, että asiakkaalle toimitetut tuotteet ja palvelut ovat sovitun laatutason mukaisia ja että ne tuotetaan kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Laatu pitää sisällään kaikki ne toiminnot, jotka tarvitaan, ennen kuin tuote on loppukäyttäjällä ja vielä siitäkin eteenpäin aina tuotteen käytöstä poistamiseen asti. Koskisen mittaa yhteistyön toimivuuteen, tuotetoimituksiin ja lopputuotteeseen liittyvää asiakastyytyväisyyttä NPS-mittaroinnilla (Net Promoter Score).

Vuonna 2023 asiakastyytyväisyys
NPS 64 (2022: 64)

Laatuketjumme tärkein lenkki on asiakas

Koskisella asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Kestävän toiminnan periaatteita ovat laadukas, pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa, pitkälle kehittynyt tuotantokoneisto sekä tarkat laadunvarmistusmenetelmät. Asiakkaat arvostavat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä, laatua sekä toimitusvarmuutta. Tärkeitä tekijöitä ovat myös asiantuntevuus ja koskislainen asenne, joka heijastuu kaikkeen tekemiseen.

Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus

Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.

Tuotteiden ja palveluiden toimitusketjun analysointi raaka-aineiden hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun on osa jokapäiväistä riskienhallintaa. Tuotteita, palveluita sekä toimintaa arvioidaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Koskisen on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen kaikissa toiminnoissaan sekä tuotteiden koko toimitusketjussa.

Tarkat ja hyödylliset tuotetiedot

Koskisen noudattaa tuotevaatimuksia ja -standardeja sekä eettisiä toimintaohjeita koko tilaus-toimitusketjussa. Tuotteet ja palvelut ovat jäljitettävissä ja niiden alkuperä tiedossa.

Tuotteiden pakkausmerkinnöissä noudatetaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi tuotteisiin liitetään vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen ominaisuuksista ja valmistusajankohdasta. CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus.

Koskisen tuotteille on laadittu elinkaarianalyysit ja ne esitetään ympäristöselosteissa (Environmental Product Declaration, EPD), joita asiakkaat voivat hyödyntää omissa elinkaarianalyyseissään tai omien ympäristöselosteiden teossa. EDP antaa luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista.

Tuoteturvallisuus

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuudesta ja testaamisesta raportoidaan myös asiakkaille. Tuotevastuuseen kuuluu valmistettujen tuotteiden hallinta kaikilla toimipaikoilla. Asiakkaille tarjotaan tarvittaessa tukea ja koulutusta tuotteiden turvallisen käsittelyn ja käytön takaamiseksi.

Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutukset huomioidaan jo tuotteiden suunnittelun ja tuotekehitysprosessin aikana.  Tuotteiden haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Laadunvalvonta perustuu kansainvälisten standardien ja normien vaatimuksiin sekä asiakkaiden asettamiin asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Sisäinen laadunvalvonta on erillinen osa organisaatiota ja sitä valvovat akkreditoidut kolmannet osapuolet. Tarvittaessa testitulokset välitetään myös suoraan asiakkaille. CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus. Noudatamme yhtiössä ISO 9001 –laatustandardia, ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusstandardia ja ISO 14001 –ympäristöstandardia. Lisäksi  noudatamme ISO 26000 –vastuullisuusstandardin linjauksia.