Hyvinvoiva ympäristö

Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvan kuormituksen ympäristölle. Olemme sitoutuneet kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja satsaamme ekologisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Haluamme itsellemme ja jälkipolvillemme mahdollisimman hyvinvoivan ympäristön. ISO 14001 -standardi ohjaa ympäristökriteerien osalta toimintaamme ja PEFC ja FSC®*-sertifikaatit varmistavat, että puu tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. Olemme myös mukana Ympäristöministeriön Sitoumus2050-hankkeessa, jonka tavoitteena on energiajätteen osuuden kasvattaminen koko jätemäärästämme.

Liiketoimintamme on suoraan kytköksissä metsään. Siksi meillä on erityisen hyvä syy pitää huolta luonnosta. Meillä tuotteet valmistetaan uusiutuvasta materiaalista, puusta. Puu itsessään on uudistuva, kierrätettävä ja luonnollisesti hajoava orgaaninen aine. Kestävällä metsänhoidolla varmistamme, että puuta riittää raaka-aineeksi myös tuleville sukupolville. Päämäärämme on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme. Tiedämme aina puun alkuperän ja varmistamme, että metsänhoitokäytäntömme mahdollistavat metsän uudistumisen ja suojelevat luonnon monimuotoisuutta. Yleisenä tavoitteena veden käytössä on vähentää puhtaan veden kulutusta sekä muodostuvien jätevesien määrää ja haitallisuutta. Pyrimme siihen, että toimintamme ei aiheuta haittaa tehtaiden ympäristöissä sijaitseville vesistöille.

Käyttämämme puu on peräisin kestävistä lähteistä

Meillä puunhankinta hoidetaan omassa organisaatiossa ja toimitamme puuta myös muille tehtaille eteläisessä Suomessa. Puusta valtaosa tulee kotimaan yksityismetsistä, pääasiassa Etelä- ja Itä-Suomesta. Pieni osa koivutukeista tuodaan ulkomailta, lähinnä Venäjältä. Tuontipuuta tarvitaan, koska kotimaisen koivun saatavuus ei aina kata vaneriteollisuuden raaka-ainetarpeita.

Noin 75 % hankkimastamme puusta tulee sertifioiduista metsistä. Koskiselle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatit, PEFC CoC ja FSC® CoC. Ne varmistavat, että puu korjataan kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä, joissa hakkuut tehdään lakia ja sertifiointikriteereitä noudattaen. Raaka-aineen alkuperä selvitetään hankintapolitiikkamme mukaisesti niin, että suojelualueiden metsät säilyvät, eikä puuta hankita ns. kiistanalaisista lähteistä (ks. alta). Metsänhoitotoimenpiteissä huomioimme aina luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Olemme myös kaiken aikaa tietoisia siitä, mikä osuus tehtaille toimittamastamme puusta on sertifioiduista metsästä peräisin.

Kestävät metsänhoitokäytännöt mahdollistavat puun hyödyntämisen myös tulevaisuudessa

Yksi tavoitteistamme on olla etulinjassa käyttöönottamassa kansainvälisiä ympäristöstandardeja ja noudattaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti varmistaen toimintamme kestävyyden ja alkuperän, metsän, jatkuvuuden. Koskisen on ollut edelläkävijä ympäristön huomioinnissa suomalaisessa metsäteollisuudessa ja on saanut tunnustusta tehdyistä toimenpiteistä. Meillä puunhankintaa ja metsänhoitoa ohjaa toimintajärjestelmämme, joka perustuu ISO 9001 ja 14001 –standardeihin ja pyrkii jatkuvaan parantamiseen. Myös puunhankinnan urakoitsijamme ovat sitoutuneet noudattamaan toimintajärjestelmän vaatimuksia. Kalustomme on nykyaikaista, minkä vuoksi koneet ovat entistä tehokkaampia, mutta silti vähäpäästöisempiä.

Metsänhoitotoimenpiteissä otamme aina huomioon luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Puukaupan lisäksi kauttamme voi hoitaa myös metsänuudistuksen. Toimitamme vuosittain noin miljoona kotimaista puuntaimea, joita ei ole geneettisesti muunneltu. Puunhankinnan ohella metsäosastomme vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden kymmenien yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta.

Tukki tarkasti talteen

Raaka-aineen tarkka hyödyntäminen on puuta käyttävien tehtaidemme ja puunmyyjän yhteinen etu. Metsässä tapahtuvalla katkonnan optimoinnilla varmistetaan puun mahdollisimman tehokas hyödyntäminen eri tehtaiden tarpeisiin – ja samalla varmistetaan mahdollisimman tarkka tukin talteenotto myös metsänomistajan näkökulmasta.

Käytämme kaikki puun osat hyödyksi: tukit käytetään esim. vanerin ja sahatavaran valmistamiseen, sahanpurusta tehdään lastulevyä, kuitupuut toimitetaan paperin ja selluntuotantoon ja hakkuutähteet eli risut ja kannot hyödynnetään biopolttoaineena joko omassa voimalaitoksessamme tai lähialueiden voimalaitoksilla kotien lämmittämiseen. Biopolttoaineen osuus kokonaislämmöntuotostamme on noin 98 %.

Varmistamme myös, että hakatut metsät uudistetaan metsälain mukaisesti. Vuosittain istutamme noin miljoona kotimaista puuntaimea, joita ei ole geneettisesti muunnettu. Metsänhoitotoimenpiteissä huomioidaan aina luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen mukana metsänhoidon ohjeistuksissa

Noudatamme Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Metsänhoidon suosituksia. Se on metsäalan toimijoiden yhdessä laatima ohjeistus taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästä metsänhoidosta.

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtääviä kestävän metsänhoidon käytäntöjä ovat esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien elinalueiden säilyttäminen, sekä säästö- ja lahopuiden jättäminen metsään hakkuun yhteydessä. Me saamme leipämme metsistä ja siksi myös niistä huolehtiminen on meidän vastuullamme.

*FSC-logolisenssi: FSC® 116522

Kiistanalaiset lähteet

  1. Laittomat hakkuut
  2. Hakkuut, jotka ovat rikkoneet alkuperäiskansojen oikeuksia tai muita ihmisihmisoikeuksia
  3. Metsät, joissa on uhattu tai tuhottu tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja
  4. Metsät, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaasimetsiksi
  5. Metsät, missä on käytetty geenimanipuloituja puita