Päästöt

Tarkkailemme aktiivisesti päästöjämme ilmaan ja pyrimme jatkuvasti vähentämään niiden määrää. Useiden ilmansaasteiden osalta olemmekin saavuttaneet hyviä tuloksia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Melun määrä vaihtelee, mutta pyrimme puuttumaan melua aiheuttaviin kohteisiin heti niiden ilmetessä.

Tavoitteena puhdas ja hiljainen ympäristö

Melun vähentäminen parantaa sekä työntekijöiden että lähiseutujen asukkaiden hyvinvointia

Järvelän Tehdastien tehdasalueemme sijaitsee aivan Kärkölän keskustan tuntumassa. Tämän vuoksi kiinnitämme melun hallintaan erityistä huomiota taajaman asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Biopolttoaineisiin liittyvä polttomurskaus on yksi eniten melua tuottavista toiminnoistamme, ja haitan vähentämiseksi on jo kauan pyritty etsimään sopivia ratkaisuja, muun muassa meluesteillä sekä rajaamalla polttomurskaus tiettyihin kellonaikoihin. Vuonna 2018 on laadittu aikataulutettu meluntorjuntasuunnitelma, joka keskittyy erityisesti Koskisen Tehdastien alueelta pohjoisen suuntaan kantautuvaan meluun. Em. meluntorjuntasuunnitelman mukaiset toimenpiteet on ympäristöluvassa määrätty tehtäväksi 31.12.2021 mennessä ja tarkistusmittaukset 30.4.2022 mennessä.

Ilmastoystävällinen raaka-aine

Koskisen on osaltaan mukana talkoissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Merkittävä etu liiketoiminnassamme on uusiutuva ja hiiltä sitova pääraaka-aineemme – puu. Yhteyttäessään puu sitoo ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun pitkäksi aikaa. Kestävissä puutuotteissa hiili pysyy myös sitoutuneena tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lämmöntuotannossa tavoitteenamme on pitää fossiilisten polttoaineiden käytön osuus mahdollisimman alhaisena ja näin vähentää muodostuvia hiilidioksidipäästöjä.  Lahti Energian (Koskipower Oy) omistamat, Järvelässä sijaitsevien tehdasalueidemme lämpölaitokset kuuluvat päästökaupan piirin, joten niiden toimintaan kuuluvat päästökauppalain mukainen tarkkailu ja raportointi sekä ulkopuolinen auditointi. Osasta tuotteitamme on jo laskettu hiilijalanjälkiä ja tavoitteenamme on laajentaa hiilijalanjälkilaskennat koko konsernin tasolle.

Päästöjen seuranta mahdollistaa kehityskohteiden havaitsemisen

Koskisen Järvelän toiminnoista syntyy päästöjä ilmaan pääosin tuotannon prosesseissa sekä pieneltä osin energiantuotannossa (lastulevytehtaan varakattila). Näihin päästöihin kuuluvat rikkidioksidi (SO²), typen oksidit (NOx), VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja hiilidioksidi (CO²) sekä hiukkaspäästöt. Seuraamme ja pyrimme jatkuvasti vähentämään päästöjä.  Energiantuotannosta (kattilalaitokset) aiheutuvat päästöt ovat laskeneet huomattavasti vuodesta 2018 alkaen, koska Lahti Energian (Koskipower Oy) omistamien laitosten päästöjä ei lasketa yhteen Koskisen päästöjen kanssa. Koskisen prosessipäästöt ovat pysyneet samalla tasolla useita vuosia.

Vaneri- ja lastulevytuotteiden formaldehydipäästöt

Formaldehydipäästöjen osalta CARB (California Air Resources Board) ja EPA (U.S. Environmental Protection Agency) on myöntänyt kaikille vanerituotteillemme ja vähäpäästöisellä formaldehydiliimalla liimatuille lastulevytuotteille CARP P2/TSCA sertifikaatin.

Lisäksi fenoli liimatut exterior vanerilevyt on vapautettu formaldehydipäästöjen ulkopuolisesta auditoinnista. Syynä tähän on vähäpäästöisen hartsin (Ultra Low Emitting Formaldehyde) käyttö, jolloin täytämme johdonmukaisesti CARB:n tiukimman ULEF vaatimuksen.