30.8.2021

Koskisen levyteollisuuden laatutyö on ottanut aimo harppauksen eteenpäin

Vanerin laatulajittelurobotti

Koskisen levyteollisuuden laatutyön kehittäminen käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hajallaan ollutta tuotannosta kerättävää laatu- ja prosessidataa keskitettiin vuoden 2020 aikana yhdelle alustalle, missä sitä visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon ja se on paremmin saatavilla.

Keskitetty tieto on hallittavampaa

Aikaisemmin laadunohjauksen ongelmana on ollut tiedon sirpaloituminen useaan paikkaan. Tietoa on myös ollut niin paljon, että siitä on ollut jopa ylitarjontaa. Tämä vaikeutti relevantin tiedon löytymistä oikea-aikaisesti. Koskisen laaturaportoinnin kehityksen tavoitteena on laadunohjauksen ja laadunvarmistuksen parantaminen digitalisaation avulla.

Tehokas laadun parantaminen edellyttää mahdollisimman reaaliaikaista mittaamista, raportointia ja reagointia. Tässä Koskisella on kuluvan vuoden aikana onnistuttu erinomaisesti. Ulkoisen auditoinnin raportissa laatutyölle annettiin kiitettävä arvosana ja laatutyöstä vastaavalle Quality Specialistille Santtu Eilamolle erityismaininta.

Muutakin kuin tuotelaatua

“Aika monessa paikassa laatu käsitetään tuotelaaduksi, sitähän se ei yksinomaan ole, vaikka tuotelaatu onkin tärkeä osa-alue. Tärkeintä kuitenkin on koko toiminnan laatu: esimerkiksi miten palvellaan asiakasta, ollaanko riittävän nopeita, kuinka vastataan, miten hoidetaan reklamaatiot tai miten opitaan virheistä”, Koskisen levyteollisuuden johtaja Tom-Peter Helenius kuvailee.

Fiksu oppii virheistään

“Tavoitteena laatutyön kehittämiselle on ollut prosessin laaduntuottokyvyn järjestelmällisempi seuranta ja sen riskienhallinta, eli oikea tieto pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Santtu Eilamo sanoo.

“Laatumittareilla korostetaan laadun merkitystä ja tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi laatuvirheitä ehkäisevään toimintaan, sekä hallitaan laatukustannuksia ja todennetaan kehityksen eteneminen oikeaan suuntaan”, Eilamo jatkaa.

Santtu Eilamo

Helenius pitää niin ikään tärkeänä, että organisaatiossa opitaan virheistä. Laatu, asiakkaat ja ympäristö edellyttävät sitä, että yritys verkostoineen kehittyy koko ajan.

“Opitaan organisaationa yhdessä ja erikseen, myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Rakennetaan verkosto sellaiseksi, jossa on turvallista jakaa asioita. Rakennetaan toimitusketju sillä tavoin, että voidaan puhua vaikeistakin asioista. Kaikki kehitystyö perustuu faktaan, ei vanhaan historiaan. Katsotaan mieluummin eteenpäin, vaikka historia onkin tärkeää”, Helenius sanoo.

Helenius haluaa rakentaa prosesseja leaninmpään ajatusmaailmaan, jossa poistetaan hukkia ja lisätään arvoa sisäiselle ja ulkoiselle asiakkaalle.

“Yhdessä tehdään ja löydetään asioita, missä molemmat osapuolet voittavat. Kehittämisen pitää olla jatkuvaa. Pitää pystyä kyseenalaistamaan, sillä vaatimukset kasvavat niin asiakkailla kuin ympäristöllä”, Helenius jatkaa.

Jäljitettävyys on tärkeä osa laatuprosessia

Eilamo muistuttaa, että jäljitettävyys on tärkeää tuotteen alkuperän selvittämiseksi, laatuketjun ylläpitämiseksi, palautteen perille saamiseksi, viranomaisvastuiden täyttämiseksi, sekä kustannusten ja riskien hallitsemiseksi. Tiedonkeruulla ja raportoinnilla luodaan tuotanto- ja toimitusketjuun jäljitettävyys.

“Täsmällinen jäljitettävyys on tärkeä osa laatuprosessia ja sen keskeinen merkitys on laatuongelmien synnyn selvittäminen, mikä mahdollistaa virheiden kohdentamisen ja nopean ongelmiin reagoimisen”, Eilamo selventää. “Kasvavat tuotevastuut ja korvausvelvollisuudet voivat lisätä laatukustannuksia.”

Tuotteen laatua ja sen tuotantoon ja toimitukseen liittyviä prosesseja parannetaan tuotanto- ja toimitusprosessin, sekä yksittäisen tuotteen jäljitettävyydellä. Samalla kehitetään myös tuotannon prosessien ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä.

Kehitystyö on jatkuva prosessi

Raportoinnin ja mittareiden innovatiivinen kehitystyö on Eilamon mukaan jatkuva prosessi, niiden on oltava joustavia ja niitä on pystyttävä muuttamaan tarpeen mukaan.

“Tavoitteena on enemmän proaktiivinen laadunhallinnan ja toiminnanohjaus, missä asiakaslupaus ja asiakkaan tarve on keskiössä”, Eilamo sanoo.

Vanerin laatulajittelurobotti

“Meidän pitää Koskisella olla olla generaattorina ja kehittää uniikki tapa tehdä laatutyötä. Laadun kanssa ei voi tehdä osaoptimointia. Haluamme olla tässä maailman paras ja nähdä laadun isossa kuvassa”, Helenius päättää.