Markkina

Koskisen keskeisiä markkinasegmenttejä ovat havusahatavara, koivuvaneri ja lastulevy. Koskisen liikevaihdosta 41 prosenttia muodostui Suomessa, 34 prosenttia muualla EU:ssa ja 25 prosenttia muissa maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Aasian markkinoilla.

Kysynnän ajurit

Useiden kestävään kehitykseen liittyvien tekijöiden odotetaan ohjaavan markkinoiden kasvua, sillä ympäristötietoisuus on keskeinen megatrendi, joka vaikuttaa puutuotemarkkinoiden kaikkiin osa-alueisiin. Yhtiöiden, jotka keskittyvät vastuullisuuteen koko arvoketjussa ja sisällyttävät sen strategioihinsa, odotetaan olevan hyvässä asemassa tämän trendin hyödyntämisessä.

1. Kiristyvä päästölainsäädäntö

Useat politiikat ja aloitteet eri puolilla Eurooppaa pyrkivät tukemaan siirtymistä kiertotalouteen, mikä mahdollistaa puutuotteiden kysynnän kasvun ja on yksi vihreän rakentamisen keskeisistä ohjaavista tekijöistä. Esimerkiksi Suomessa pyritään kasvattamaan puun käyttöä julkisessa rakentamisessa 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä eli 50 000 kuutiometristä vuonna 2019 yhteensä 210 000 kuutiometriin vuonna 2025. Muihin esimerkkeihin sääntelyn muutoksessa Euroopassa kuuluu Ranskan hallituksen vaatimus, että kaikki uudet julkiset rakennukset on rakennettava vähintään 50-prosenttisesti puutavarasta tai muista kestävistä materiaaleista. Saksan ”Charter for wood 2.0” ‑ohjelman tavoitteena on lisätä kestävän metsätalouden ja puun käytön osuutta ilmastonmuutoksen lieventämisessä.

2. Kasvavat rakennusmäärät yhdistettynä puumateriaaleihin luovat kysyntää puutuotteille

Rakennusmarkkinan, jolla ennustetaan pitkän aikavälin kasvua esimerkiksi lisääntyvän kaupungistumisen ohjaamana, odotetaan tukevan puutuotteiden kysynnän kasvua, jota tukee edelleen odotukset puun kasvavasta osuudesta rakennusmateriaalien markkinoilla ympäristötietoisuuden ja sääntelyn lisääntymisen vuoksi. Rakentaminen on sekä yleisen puutuotteiden markkinan että Koskisen tuotteiden suurin loppukäyttösegmentti. Koskisen uskoo, että se on hyvässä asemassa tarjotakseen asiakkailleen kestävän kehityksen vaatimusten täyttämiseen tarvittavia puutuotteita. (Lähteet: AFRY:n markkinatutkimus, IHS.)

Seuraavassa kaaviossa esitetään sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen ja modernisoinnin indeksoidun arvon nousu vuosien 2021 ja 2026 välillä:

3. Kasvavat logistiikkamäärät ja kuljetusajoneuvojen tarve luovat kysyntää vaneriratkaisuille kevyessä hyötyajoneuvoteollisuudessa

Globalisaation ja sähköisestä kaupankäynnistä johtuvan logistiikkamäärien ennustetun kasvun odotetaan lisäävän kevyiden hyötyajoneuvojen, kuten perävaunujen, kuorma‑autojen ja pakettiautojen, kysyntää. Kysynnän odotetaan kasvavan edelleen vanhempien kevyiden hyötyajoneuvojen sähköistymisen myötä, minkä odotetaan johtavan kevyiden hyötyajoneuvojen ja puulevyjen kysynnän kasvuun. Vaneria käytetään kevyiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuissa, kuten lattioissa, vuorauksissa ja hyllyissä, jotta saadaan kestävä, mukava ja suhteellisen kevyt materiaali. Koskisen Kore‑liiketoiminnan tarjonta kattaa kevyiden hyötyajoneuvojen kaikki levytarpeet. (Lähteet: Yhtiön tiedot, SMMT UK (New Car and LCV Registrations Outlook to 2023, heinäkuu 2022), Statista (Global Parcel Shipping Volume between 2013 and 2026, syyskuu 2021).)

Seuraavassa kaaviossa esitetään globaalien pakettilähetysten kuljetusmäärien ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröintien kehittyminen Isossa-Britanniassa ilmoitettuina ajanjaksoina:

4. Puiset huonekalut ovat vastuullisempi, lujempi ja kestävämpi vaihtoehto, ja niiden trendikkyys kasvaa

Koskisen mukaan puu on tällä hetkellä suosittu materiaali huonekalujen valmistuksessa johtuen sen ominaisuuksista kuten kestävyydestä, monipuolisuudesta, vastuullisuudesta ja trendikkyydestä. Korkealaatuisesta puusta, lastulevystä ja vanerista on tulossa erityisen suosittuja huonekalujen valmistuksessa. Huonekalujen kysynnän kasvuun odotetaan vaikuttavan merkittävästi ennustettu ensiasunnon ostajien määrän kasvu Euroopassa vuosina 2022–2026. Puun aseman vastuullisena vaihtoehtona huonekaluissa odotetaan houkuttelevan kuluttajia ja siten edistävän puun kysynnän kasvua. Koskisen levytuotteita käytetään laajasti huonekaluteollisuuden eri käyttökohteissa.
(Lähteet: Statista (European Furniture Market Sizes, kesäkuu 2022), Yhtiön tiedot.

Seuraavassa kaaviossa esitetään Euroopan huonekalumarkkinoiden koko ja keskimääräinen vuotuinen kasvu ilmoitettuina ajanjaksoina:

Keskeiset markkinasegmentit

Havusahatavara

Globaalin havusahatavaramarkkinan arvon arvioitiin olevan vuonna 2021 155 miljardia euroa, josta 22 prosenttia pidetään Koskisen osoitettavissa olevana markkinana. Havusahatavaraa käytetään Euroopan markkinoilla erityisesti rakentamiseen, pakkaamiseen, rakennuspuusepänteollisuuteen ja huonekaluihin. Havusahatavaran maailmanlaajuisen vuotuisen kysynnän odotetaan kasvavan vuoden 2021 tasosta keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 asti. Hinnat ovat nousseet edellisten 18 kuukauden aikana kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle maailmanlaajuisesti johtuen voimakkaasta kysynnästä suhteessa saatavilla olevaan tarjontaan erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa1.

Seuraavassa kaaviossa esitetään globaalin (lukuun ottamatta Venäjää ja Valko-Venäjää) havusahatavaran kysynnän määrän kehitys ilmoitetuilla ajanjaksoilla:

Koivuvaneri

Globaalin koivuvanerimarkkinan arvon arvioitiin olevan vuonna 2021 3,1 miljardia euroa, josta 66 prosenttia eli yli 2 miljardia euroa pidetään Koskisen osoitettavissa olevana markkinana. Suurin osa globaaleista koivuvanerimarkkinoista sijaitsevat Euroopassa johtuen perinteestä käyttää koivuvaneria muiden levyvaihtoehtojen sijaan. Koivuvanerin kysyntä on kasvanut vakaasti sekä Euroopassa että globaalisti kuljetus- ja rakennussektorien voimakkaan kasvun johdosta. Kysyntä muilla alueilla on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja niiden osuus maailmanlaajuisesta kysynnästä vuonna 2021 oli lähes kolmannes. Euroopan markkinoilla on esiintynyt viime aikoina suurta tarjontavajetta tuontikiellon vuoksi Venäjältä, joka oli aikaisemmin suurin koivuvanerin viejä Eurooppaan1.

Seuraavassa kaaviossa esitetään koivuvanerimarkkinan yhdistetty vuotuinen kasvu Euroopassa vuosina 2008–2030:

Lastulevy

Euroopan lastulevymarkkinan arvon arvioitiin olevan vuonna 2021 11 miljardia euroa, josta 5 prosenttia pidetään Koskisen osoitettavissa olevana markkinana. Lastulevymarkkinasegmentti muodostuu laajasta valikoimasta tuotteita, joita käytetään huonekalujen, sisustuksen ja rakentamisen toimialoilla. Kysynnän odotetaan kasvavan vuoden 2021 tasolta vuosittain noin 2,2 prosenttia vuoteen 2030 asti pääasiassa huonekalutuotannosta ja rakennusteollisuudesta tulevan lisääntyneen kysynnän vuoksi1.

Seuraavassa kaaviossa esitetään lastulevymarkkinan yhdistetty vuotuinen kasvu Euroopassa vuosina 2008–2030:

Kilpailu

Koska sahatavaramarkkina on globaali, Koskisen kilpailee hyvin erilaisten kilpailijoiden kanssa, joihin kuuluvat esimerkiksi suuret globaalit puualan yhtiöt sekä keskisuuret ja pienet paikalliset yritykset. Koivuvanerimarkkinasegmentillä UPM Kymmene Oyj:n vaneriliiketoiminta on suurin aktiivinen toimija Koskisen markkinoilla. Lisäksi Venäjä on perinteisesti ollut suuri koivuvanerin viejä Eurooppaan. Koskisen Kore-brändin pääkilpailijat ovat suhteellisen pieniä keski- ja itäeurooppalaisia yhtiöitä ajoneuvoratkaisuteollisuudessa. Lastulevymarkkinasegmentillä Koskisen kohtaa kilpailua ainoastaan Suomen ulkopuolelta, koska se on ainoa kotimainen lastulevyn valmistaja, joka tuotti noin 47 prosenttia kotimaisesta kysynnästä vuonna 2021.