Kestävä metsänhoito

Koskisen puunhankinta

Koskisen käyttämä pääraaka-aine on puu. Vuonna 2021 hankittiin puuta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä, vuonna 2021, oli kuusta 52 %, mäntyä 20 %, koivua 27 % ja haapaa 1 %.

Vuonna 2021 käytimme puuta omilla laitoksillamme noin 1 milj. m³. Sertifioidun raakapuun määrä oli 78 %. 

Koskisen puunhankinta vastaa tehtaiden raaka-ainehuollosta ja toimittaa puuta myös muille toimijoille eteläisessä Suomessa. Suurin osa puusta hankitaan yksityismetsistä Koskisen omalla hankinnalla ja pieni osa määrästä tulee perille kotimaan tehdastoimituksina. Hankinta painottuu Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon alueille. Hankimme puuta tällä hetkellä pelkästään Suomesta.

Tuotantoyksiköiden toiminnan lisäksi Koskisen puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät (COC) sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä varmistavat puun alkuperän hallinnan tason kaikissa niissä maissa, joissa konsernilla on puunhankintaa. 

Puunhankinnan ohella Koskisen puunhankinta vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta.  Myös puunhankinnan urakoitsijamme ovat sitoutuneet noudattamaan toimintajärjestelmän vaatimuksia.

Kestävää ja pitkäjänteistä metsänhoitoa

Kestävällä metsänhoidolla varmistamme, että puuta riittää raaka-aineeksi myös  tuleville sukupolville. Tiedämme aina puun alkuperän ja varmistamme, että  metsänhoitokäytäntömme mahdollistavat metsän uudistumisen ja suojelevat  luonnon monimuotoisuutta.

Koskisen puunhankinta noudattaa toiminnassaan puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatteja, PEFCTM CoC ja FSC® CoC. Ne varmistavat, että puu korjataan kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä, joissa hakkuut tehdään lakia ja sertifiointikriteereitä noudattaen. Raaka-aineen alkuperä selvitetään hankintapolitiikkamme mukaisesti niin, että suojelualueiden metsät säilyvät, eikä puuta hankita ns. kiistanalaisista lähteistä. 

Metsänhoitotoimenpiteissä huomioimme aina luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Liiketoimintamme on suoraan kytköksissä metsään. Siksi meillä on erityisen hyvä syy pitää huolta luonnosta.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen mukana metsänhoidon ohjeistuksissa

Noudatamme metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Metsänhoidon suosituksia. Se on metsäalan toimijoiden yhdessä laatima ohjeistus taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästä metsänhoidosta. 

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtääviä kestävän metsänhoidon käytäntöjä ovat esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen  ja uhanalaisten lajien elinalueiden säilyttäminen, sekä säästö- ja lahopuiden jättäminen metsään hakkuun yhteydessä. 

Kiistanalaiset lähteet:

  •     Laittomat hakkuut
  •     Hakkuut, jotka ovat rikkoneet alkuperäiskansojen oikeuksia tai muita ihmisihmisoikeuksia
  •     Metsät, joissa on uhattu tai tuhottu tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja
  •     Metsät, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaasimetsiksi
  •     Metsät, missä on käytetty geenimanipuloituja puita

Pääraaka-aineemme puu on uusiutuva ja biohajoava materiaali

Raaka-aineen tarkka hyödyntäminen on puuta käyttävien tehtaidemme ja puunmyyjän yhteinen etu. 

Hyödynnämme kaikki puun osat: tukit käytämme esim. vanerin ja sahatavaran valmistamiseen, kuitupuut toimitamme paperin ja sellun tuotantoon, ja hakkuutähteet käytämme mahdollisuuksien mukaan biopolttoaineena. Jalostusprosessiemme sivutuotteet hyödynnämme lämpövoimalaitoksissa. Tuotteidemme lisäksi myös suurin osa pakkausmateriaaleista on kierrätettäviä.

Lastulevyn valmistuksessa hyödynnämme muista toiminnoista syntyvää sahanpurua ja haketta. Puun lisäksi lastulevy- ja vaneriteollisuudessa käytämme materiaaleina erilaisia liimoja ja pinnoitteita. Sahateollisuutemme raaka-aineita ovat suomalainen kuusi ja mänty. 

Edistämme uusiutuvasta raaka-aineesta tehtävien tuotteiden käyttöä. Tuotekehityksen kautta löydämme uusia käyttökohteita tuotteillemme ja uudenlaisia ympäristötarpeet huomioivia ratkaisuja. Mm. Zero Panels on 100 % luonnonmukainen, täysin puupohjainen formaldehyditön tuoteperhe!