Merkittävimmät ympäristönäkökohdat

Toimintojen ympäristönäkökohdat päivitetään vuosittain

Järvelän alueella normaalin toiminnan aikana merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat Koskisen oman kattilalaitoksen (Konus-varakattila) ja lastulevytehtaan Körting-lastunkuivaimen ilmapäästöt, tuotantoprosessien ilmapäästöt, jäähdytys- ja jätevedet sekä laitosalueilla toimivien Lahti Energian tytäryhtiön (Koskipower Oy) omistamien kattilalaitosten ilmapäästöt. Em. kuormitustekijöiden minimoimiseksi laitosten toimintaa seurataan osin jatkuvatoimisesti ja osin määräaikaisin mittauksin, joilla varmistetaan säätöjen oikeellisuus ja laitteiden toimivuus. 

Järvelän toimintojen häiriötilanteissa merkittävimmät ympäristönäkökohdat muodostuvat maaperään kohdistuvista mahdollisista öljy- ja liimapäästöistä erilaisissa onnettomuustilanteissa. Näihin on varauduttu ohjeistuksella. 

Näiden ympäristövaikutusten lisäksi yhtiön tuotantotoiminnasta syntyy melua, johon liittyviä mittauksia ja kartoituksia on tehty useina vuosina. 

Koskisen Hirvensalmen toiminnasta syntyvät haudonta-altaiden jätevedet ovat ohutvaneriteollisuuden aiheuttamista ympäristövaikutuksista merkittävin. Nämä jätevedet on vuodesta 2011 alkaen johdettu Hirvensalmen kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Kierrätyksen tavoitteena jätemäärän ja erityisesti sekajätteen vähentäminen

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla sekajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia.

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla sekajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia. Kierrätettävistä ja hyödynnettävistä jätejakeista erilliskeräämme mm. pahvi-, paperi- ja metallijätteen, sahatavaran suojahuput (PE-muovikalvo) sekä sähkö- ja elektroniikkaromun.

Toiminnassamme syntyvä vaarallinen jäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn Fortumin laitoksille Riihimäelle. Toiminnassamme syntyviä, vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja jakeita ovat mm. liimajäte, öljyjäte, loisteputket ja akut.

Henkilöstöä ohjeistetaan kohti ympäristöystävällistä matkustamista

Henkilöstön liikkumisessa haluamme ottaa huomioon ympäristönäkökohdat. Yhtiön asioissa ja toimeksiannosta matkustettaessa henkilöstömme käyttää tarkoituksenmukaista ja kokonaiskustannusten ja tehtävän suorituksen kannalta edullisinta matkareittiä ja matkustustapaa. Työmatkustamista vähentää huomattavasti toimivat nettikokoukset. 

Suosittelemme henkilöstöämme käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuneuvoja. Julkisten kulkuneuvojen käyttämiselle luo haasteen toimipisteidemme sijainnit. Työmatkoja vähentää osaltaan etätyömahdollisuus.

Osalla henkilöstöstämme työtehtävien hoitoon tarvitaan usein omaa autoa. Näille henkilöille hankitaan liiketoiminnan johtajan esityksestä työsuhdeautot. Meillä on käytössä autopolitiikka työsuhdeautojen hankinnan tueksi. Autopolitiikan ympäristönäkökohtien mukaan työsuhdeautoksi valitaan vähän kuluttavia henkilöautoja.