Terve ja turvallinen työpaikka

Koskisen on yhtä vahva kuin henkilöstömme. Meille on tärkeää, että työpaikkamme on mukava ja turvallinen, jossa jokaisen työ tuntuu mahdollisimman merkitykselliseltä. Merkityksellinen työ syntyy turvallisesta työympäristöstä ja erinomaisista työskentelyedellytyksistä, oikeudenmukaisesta kohtelusta, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista huolehtimisesta. 

Koskislaisia oli vuoden 2021 lopussa 909 (2020 – 892). Lisäys kohdistui erityisesti vanerin tuotantoon, missä suotuisten markkinanäkymien siivittämänä pääsimme lisäämään tuotantomääriämme.

Suomessa koskislaisia on 776 ja pääsääntöisesti he tulevat töihin tehdaspaikkakunniltamme tai ympäröivistä kunnista. 

Puolassa työskentelee 72 koskislaista. Lisäksi noin 20 koskislaista on myyntitehtävissä kahdeksassa eri maassa ympäri maailman.

Haluamme luoda turvallisen, viihtyisän, terveyttä edistävän ja kestävän työyhteisön. Kiinnitämme erityistä huomiota ergonomiaan raskaissa työvaiheissa, edellytämme suojavarusteiden käyttöä tuotantotiloissa ja varmistamme turvallisen liikkumisen  tehdasalueilla. Tuemme työkykyä kokonaisvaltaisesti varhaisen välittämisen sekä henkisen ja fyysisen työkyvyn tukemisen kautta.

Kannustamme henkilöstöä mukaan turvallisuuden kehittämiseen palkitsemalla hyvistä turvallisuusaloitteista. Vuonna 2021 teimme 108 turvallisuusaloitetta, joista 54 palkittiin. Turvallisuushavaintoja teimme 3620, joista positiivisia 1536. Lisäksi kaikkia työntekijöitä koulutetaan ja yhdessä tunnistetaan työympäristön kehityskohteita 

Työturvallisuudesta on huolehdittu sertifioidun ISO 45001 -järjestelmän kautta. 

Tarjoamme turvallisen työpaikan

Työturvallisuus ja sen kehittäminen kuuluvat meidän kaikkien jokapäiväiseen toimintaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja asennettamme saavuttaaksemme 0-tapaturmaa päämääräämme. Tiedämme kuitenkin päämäärän olevan saavutettavissa ja sen eteen teemme nyt ja tulevaisuudessa suunnitelmallisesti turvallisuustyötä.

Suunnitelmalliseen turvallisuustyöhömme kuuluu monialueinen keskittyminen sekä ennakoivaan että korjaavaan turvallisuustyöhön. Ennakoivassa turvallisuustyössä pyrimme estämään vaaratilanteiden, poikkeamien ja työtapaturmien syntymisen. Tähän liittyvät esim. riskien arviointi, turvallisuushavainnot sekä henkilökunnan jatkuva kouluttaminen. Korjaavassa turvallisuustyössä poistamme välittömästi työympäristöstämme havaitut ja löydetyt vaaran aiheuttajat sekä tutkimme järjestelmällisesti mistä ne ovat aiheutuneet.

Turvallisuutta mittaamme sekä ennakoivan että korjaavan turvallisuustyön osalta. Ennakoivan turvallisuustyön tärkeimpiä mittareita ovat mm. turvallisuushavaintojen lukumäärä sekä tehtyjen työpaikkatarkastusten laajuus. Korjaavassa turvallisuustyössä seuraamme mm. tehtyjen toimenpiteiden nopeutta ja vaikuttavuutta. Työtapaturmissa ensisijaisena mittarina käytämme LTA¹ seurantaa, yksi tai useampi sairauspoissaolopäivä miljoonaa työntuntia kohden. LTA¹ seuranta on kansainvälisesti yhdenmukainen seuranta ja sen avulla työturvallisuutemme seuranta on selkeää ja läpinäkyvää toimintaa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää

Tarkastelemme työhyvinvointia työnteon edellytysten, työyhteisön toimivuuden, esihenkilötoiminnan, osaamisen ja uudistumisen sekä toimintakyvyn ja voimavarojen kautta. 

Järvelässä meillä on monipuolinen Pihlajalinnan tuottama työterveyshuolto omissa tiloissamme ja Hirvensalmella työterveyshuolto palvelee Mikkelissä. Työterveyshuolto tuntee työn sisällön ja työolosuhteet ja pystyy näin parhaiten tukemaan työssä jaksamista. Käytössämme on tarvittaessa  työfysioterapeutin, mielen huollon ja työpsykologin palvelut. 

Kannustamme työntekijöitä pitämään itse huolta terveydestään. Tarjoamme esimerkiksi taloudellista tukea tupakanvierotuslääkkeisiin maksamalla 50 % kustannuksista. Käytössämme on Smartum-etu liikuntaan, kulttuuriin ja hierontaan. Tarjoamme henkilöstölle mm. ohjattua taukojumppaa, ravinto-ohjausta, erilaisia jumpparyhmiä sekä kuntosaliohjausta omalla kuntosalillamme. Tuemme henkilöstön terveellistä ruokailua työpaikalla yhteistyössä kahden henkilöstöravintola yrittäjän kanssa. Yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia ei Koronan takia ole järjestetty.

Teemme vuosittain henkilöstötyytyväisyyskyselyn. Kyselyn tulokset käydään läpi osastoittain tai tiimeittäin ja yhdessä valitaan aihe, jota lähdetään osastolla kehittämään. Henkilöstöhallinto on mukana tutkimustulosten purkutilanteessa  ja seuraa tuloksia.

Vuonna 2021 vastausaktiivisuus oli  63 % (2020 – 72%). Kokonaisarvo oli 3,71 asteikolla 1-5 (2020 3,69). Tämä on  tuloksena pääosin parempi kuin teollisuuden vertailuaineisto. Pidemmän tähtäimen vastaustavoitteemme on 80 % ja tyytyväisyystavoitteemme on  3,75. Työtä näiden tavoitteiden eteen tehdään konserninlaajuisesti. 

Henkilöstön läsnäolo oli 96,25 % (2020 95,96), tavoitteemme on 97 %. Trendi on Koronasta huolimatta ollut paraneva. Merkittävin syy  sairaspoissaoloille on tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Turvallisuus työpaikalla

Työturvallisuus- ja työterveystoiminnat täyttävät vähintään lakisääteiset vaatimukset. Ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, tuotteisiin ja niiden käyttöön sekä yrityksen omaisuuteen liittyvät riskit pyritään tunnistamaan ja välttämään ennakolta.

Yritys luo puitteet turvalliselle työpaikalle. Jokainen vastaa omasta turvallisuudestaan sekä huolehtii myös työtovereidensa ja yhtiön omaisuuden turvallisuudesta. Kaikille työntekijöille ja työntekijöiden edustajille taataan mahdollisuus tuoda esiin turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä osallistua työsuojelua ja turvallisuutta käsittelevien toimikuntien toimintaan.

Turvallisuutta johdetaan aktiivisesti, ja keskeisenä tunnuslukuna seurataan LTA1-tapaturmataajuutta, jolle asetetaan vuosittaiset, jatkuvasti paranevat tavoitteet. Päämääränä on 0-tapaturmaa.

Osana turvallisuuden kehitystyötä hyödynnämme turvallisuustyökaluja, joiden toteutumaa arvioimme kuukausittain kaikkien toimintojemme osalta. 

Työkalut kattavat laajalti kaikki toiminnan osa-alueet: 

  • Turvallisuusohjeet
  • Riskien hallinta
  • Tapaturmatutkinta
  • Turvallisuushavainto
  • Johdon turvallisuuskierros
  • Siisteys ja Järjestys
  • Päivittäinen turvallisuus ja viestintä Turvallisuuskoulutus
  • Työterveys ja hyvinvointi Turvallisuuspalkitseminen 
  • ELMERI-kierros