Toimittajat ja alihankkijat

Hankinnassa painotetaan kestävää kehitystä tukevia valintoja

Toimivan ja pitkäjänteisen kumppanuuden perustana ovat reiluus, molemminpuolinen kunnioitus ja kuunteleminen. Suhteitamme toimittajiin ja alihankkijoihin ohjaavat hankinnan kriteerit ja eettinen ohje.

Hankintatoimemme tavoitteena on edistää yrityksen taloutta ja kehittää hankintojen laadukkuutta ja tehokkuutta. Hankintatoimemme on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Huomioimme hankinnoissa taloudellisen, eettisen, sosiaalisen sekä ekologisen kehityksen. Hankintojen suunnittelussa kiinnitämme huomiota kokonais- ja elinkaarikustannuksiin sekä varmistamme hankittavien tuotteiden ja palveluiden taloudellisen ja tehokkaan valvonnan.

Myymme vain eettisesti tuotettuja tuotteita. Valvomme puun alkuperää sekä toimittajiemme vastuullisuutta. Käytämme puun alkuperän jäljitettävyysjärjestelmiä varmistaaksemme, että kaikki käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisesti ja eettisesti luotettavasta lähteestä. Korostamme jäljitettävyyden merkitystä toimittajillemme ja tarvittaessa vaadimme heidän tuotteidensa jäljitettävyyttä. Hankintasopimuksissa edellytämme toimittajilta vastuullisuuden varmentamista.

Suosimme hankinnoissamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Samalla edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme huolehtivan koko hankintaketjusta ja kaikista väliportaista. Tavoittelemme luotettavaa, kunnioittavaa sekä rehellistä suhdetta toimittajan kanssa, mikä hyödyttää molempia osapuolia.

Eettinen ohjeemme kertoo odotuksemme toimittajien ja alihankkijoiden toiminnasta

Velvoitamme kaikkia toimittajiamme ja alihankkijoitamme noudattamaan voimassa olevia lakeja ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että toimittajan on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kuten kansainvälisen työjärjestön, ILO:n, yleissopimuksia, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, vähimmäispalkkoja ja työaikoja koskevaa tuotantomaan lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Hankintasopimuksemme sisältävät sitoumuksen: ”Sopijapuolet sitoutuvat edistämään kaikilla toimintatavoilla vastuullista ja kestävää kehitystä toteuttaessaan tätä sopimusta. Toimintatapoja kehitetään hyvässä yhteistyössä ja seurataan säännöllisesti.”

Odotamme kaikkien toimittajiemme kunnioittavan ehdotonta salassapitosopimusta ja immateriaalioikeuksia sekä panostamista omien tuotteidensa ja palveluidensa jatkuvaan parantamiseen, uudistuskykyä ja innovointia sekä oman valmistusprosessin tehostamista ja osaamisen kasvattamista.

Toimittajamme eivät saa tarjota henkilöstölle henkilökohtaista taloudellista etua tai liiallisiksi luokiteltavia huomionosoituksia (lahjoja).